TİGEM Sözleşmeli 145 Personel Alımı Yapacak

0
385

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 145 Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 145 Personel Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

4) Adaylar sınava gelirken Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.

6) Adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

1) Başvurular, 21.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

– Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

– KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

– Bir adet vesikalık fotoğraf,

– Nüfus cüzdan fotokopisi,

– Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

– Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1) Yazılı sınav konuları;

A- Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları 15 SORU

a) TİGEM’in Ana Statüsü

b) 657 sayılı DMK

c) 399 sayılı KHK

d) TİGEM Organizasyon Şeması

e) İnkılap Tarihi

B- Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları 20 SORU

a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri

b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri

c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri

d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri

e) Tarım ve Çevre ilişkileri

C- Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU

a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti

b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti

c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti

d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele

e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri

f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti

h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.

D- Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları 45 SORU

a) Sulama ile İlgili Temel Konular

b) Sulama Sistemleri

c) Drenaj

d) Arazi Islahı ve Tesviye

e) Derin Kuyular

E- Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları 45 SORU

a) Toprak İşleme Aletleri

b) Ekim Makinaları

c) Gübreleme Makinaları

d) Mücadele Makinaları

e) Çayır Mera Makinaları

f) Hayvancılık Makinaları

g) Hasat Harman Makinaları

h) Tesisler

F- Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları 20 SORU

a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları

b) Hayvan Yetiştirme

c) Hayvan Besleme

d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları

G- Veteriner Hekim Alan Soruları 45 SORU

a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar

b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları

c) Neonatal Buzağı Hastalıkları

d) Protozooloji ve Helmintoloji Hastalıkları

e) Doğum ve Jinekoloji

f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları

g) Genel Zootekni Konuları

h) Dölerme ve Suni Tohumlama

ı) Ayak Hastalıkları

j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı

k) Farmakoloji

l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)

H- Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları 45 SORU

a) Türkiye Hayvancılığı

b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri

c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

g) Hayvan Islahı

h) Ruminant Besleme

ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme

k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma

i- Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları 65 SORU

a) Enfeksiyon Hastalıkları

b) Aşılar ve Aşı programı

c) Suni Tohumlama

d) Doğum ve Doğum Bilgisi

e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler

J- Tekniker (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU

l) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU

a) Kurulu güç Hesapları

b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,

c) AG panosunda (bara, TMŞ. ölçüm cihazları vs.) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri

d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması

e) Kompanzasyon hesapları

f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,

g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti

h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı

ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları

i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları

j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri

2) iç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU

a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı

b) iç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri

Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi

c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları

d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları

e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi

f) Kablo tipleri ve kullanım alanları

g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme

h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi

3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU

a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri

b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi

c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve

ana TMŞ seçimi

d) Frekans inverteri bağlantıları

e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)

f) Soft starter ile yol verme

g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme

h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme

ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme

4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU

a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri

b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri

c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme

d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme

e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı

f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme

g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları

K- Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU

1) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU

a) Kurulu güç Hesapları

b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,

c) AG panosunda (bara,TMŞ. ölçüm cihazları vs) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri

d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması

e) Kompanzasyon hesapları

f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,

g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti

h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı

ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları

i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları

j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri

2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU

a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı

b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri

Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi

c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları

d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları

e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi

f) Kablo tipleri ve kullanım alanları

g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme

h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi

3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU

a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri

b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi

c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve ana TMŞ seçimi

d) Frekans inverteri bağlantıları

e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)

f) Soft starter ile yol verme

g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme

h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme

ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme

4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU

a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri

b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri

c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme

d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme

e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı

f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme

g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları

L- Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları 65 SORU

a) Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri

b) Radyoloji Fiziği

c) Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

d) Anatomiye Giriş

e) Fizyolojiye Giriş

f) Temel İngilizce

g) Bilgisayara Giriş

h) Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

ı) Radyolojik Anatomi

j) Radyoterapi

k) Temel İlkyardım

M- Tekniker (İnşaat) Alan Soruları 65 SORU

a) Yapı Teknolojisi

b) Mekanik ve Statik

c) Proje ve Etüt Uygulaması

d) Yapı Malzemeleri

e) Beton Teknolojisi

f ) Şantiye Organizasyonu

N- Tekniker (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU

a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti

b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti

c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti

d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri

e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti

g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri

h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.

O- Teknisyen (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU

a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti

b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti

c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti

d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri

e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti

g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri

h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet, konularını kapsar.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

VI – DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.

2) Yazılı Sınav MERKEZ tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek, bu durum soru kitapçıklarının ön yüzünde belirtilecek ve sınavdan önce adaylara hatırlatılacaktır. Sınavda yer alacak soruların puanları eşit olacaktır. Puan hesaplamasında;

Puan = [Doğru Sjy|s‘l * 100 formülü kullanılacak, puanlarda yuvarlama yapılmayacak, – ,

puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır.

3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4) Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda MERKEZ tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek olarak ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır.

6) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII- İtirazlar

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 40 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.

Adaylar, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da MERKEZ’in bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. MERKEZ’e faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

MERKEZ bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracak ayrıca TİGEM’e bildirecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 20 TL sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar.

İtiraz başvuruları MERKEZ tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve sonuçları TİGEM’e bildirilecektir. Gazi Üniversitesi’ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 – 244 – 249 – 250

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin