MSÜ Kara Harp Okulundaki Bölümler Neler?

0
493

Adaylar bu yazımızda sizlere MSÜ Kara Harp Okulundaki Bölümler Neler? hakkında bilgi vereceğiz.

MSÜ Kara Harp Okulundaki Bölümler Neler?

Kara Harp Okulu bünyesinde Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Savunma Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih bölümler yer almaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği, günümüzde sürekli değişen ve gelişen askerî durumlar içerisinde yeniliklere açık olan, hep daha iyisini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak en uygun sistemi tasarlamaya ve geliştirmeye çalışan temel mühendislik bölümlerinden bir tanesi olan Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü, lojistik ve ikmal faaliyetlerinden karar alma süreçlerine, ulaştırmadan depo yerleşim planına kadar var olan sistemlerin sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülebilmesini sağlayan, muharebe sahasında analitik yöntemler ve mühendislik yaklaşımı kullanarak doğru, hızlı, güvenilir karar veren subayları ordumuz için yetiştirmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün amacı, Harbiyelilere ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim sunarak Endüstri ve Sistem Mühendisliği yetkinliği kazandırmaktır.

Bu amaçla, Harbiyelilerin fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerini mühendislik ilke ve yöntemleri ile birleştirmeleri; öğretim elemanlarının akademik gelişimleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Programının geleceğin muharebelerine ve askerî ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi temel hedeflerimizdir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, elektrik ve elektronik mühendisliği temel derslerinin yanında askerî elektronik ve haberleşme sistemlerinin altyapılarına ilişkin konuların teori ve uygulamalarına ağırlık veren bir lisans eğitimi sunmaktadır. Bu kapsamda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programının amacı; Harbiyelilere temel elektrik, elektronik ve haberleşme mühendisliği ile ilgili teorik bilgi ve uygulama altyapısını kazandırmak, analitik düşünme ve modelleme becerilerine sahip, araştırmacı, öngörülemeyen problemlere akılcı yaklaşımlar ile çözüm önerileri ortaya koyabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, meslek ahlakı yüksek, mühendislik bakış açısına sahip ve liderlik özellikleri gelişmiş muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Lisans Programı; Mekanik, Enerji ve İmalat ve Konstrüksiyon bilim dallarında lisans eğitimi sunmaktadır.

Millî Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının temel görevi; Türk Kara Kuvvetlerinin taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlilikle uygulayabilecek askerî disipline, bilimsel yetkinliğe ve genel kültüre sahip, lisans düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas eğitim ve öğretimini takip edebilecek nitelikte yetiştirilecek muvazzaf subaylara, gerekli teorik ve pratik bilgiler çerçevesinde Makine Mühendisliği nosyonu kazandırmaktır.

Tanımlanan görev kapsamında, teknolojik gelişmelere cevap verebilecek, temel mühendislik bilgilerine sahip, sistemlerin imalat yöntemlerini ve çalışma prensiplerini algılayabilen, sadece analiz değil sentez de yapabilen, araştırma becerisine sahip, ekip çalışmasına uyumlu, komuta yetenekleri gelişmiş, özgüvenli subayların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciler çalışmaları boyunca makine mühendisliği üzerinde geniş uygulamalı tecrübeye sahip olmaktadırlar. Programda yer alan temel branş derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır ve bir mühendislik projesini tamamlarlar.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı; Yapı, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma alanlarında lisans eğitimi sunmaktadır.

Millî Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Dekanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının temel amacı; İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olacak Harbiyelilere inşaat mühendisliği bilimi ve teknolojisine ait problemlere pratik ve etkin çözüm üretebilme becerisinin kazandırılması, inşaat mühendisliği içerisindeki yapı, hidrolik, ulaştırma, geoteknik anabilim dallarına ait temel bilgi birikiminin aktarılması, Harbiyelilerin temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanabilmesidir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı bilgisayar donanımı, yazılım temelleri ve bilgisayar uygulamaları üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır.

Programın amacı, bilgisayar bilimi ve mühendislik ilkeleri konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermek; öğrencileri bilgisayar mimarisi, mikro işlemciler, işletim sistemleri, programlama dilleri, algoritmalar, veri tabanları, yazılım mühendisliği ve bilgisayar ağları gibi farklı disiplinlere yönlendirmektir.

Öğrenciler çalışmaları boyunca değişik programlama dilleri ve işletim sistemleri üzerinde geniş uygulamalı tecrübeye sahip olmaktadırlar. Programda yer alan temel branş derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır ve bir mühendislik projesini tamamlarlar.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü

İşletme Bölümünün amacı, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda hem de uluslararası veya çok uluslu askerî ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev üstlenmeye namzet Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini kazandırmak; istihdam edilecekleri organizasyonlar açısından kurumsal, mezunlar açısından ise yüksek bireysel ve sosyal tatmin sağlanmanın temelini teşkil edecek, çağdaş bir bilgi alt yapısı, sürekli öğrenme disiplini ve bu özelliklerin doğal sonucu olarak geliştirilecek özgüvene dayalı bir rekabet gücü sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İletişim ve Yenilik ve Teknoloji Yönetimi konularındaki kazanımlar ile Harbiyeliler, en kıt ve en kıymetli kaynak olan insan kaynağını yönetebilecek, karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilecek, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilecek, karmaşık problemlerin çözümünde karar süreci adımlarını uygulayabilecek, emir ve komutası altına verilmiş personelin ortak aklını kullanabilecek ve muharip birliklerin harekâtını sevk ve idare edebileceklerdir.

Üretim Yönetimi, Savunma Planlama ve Lojistiği, Yöneylem Araştırması, Muhasebe ve Finansman ve Ekonomi konularındaki kazanımlar ile muharip birliklerin ve görevli oldukları kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanması için zorunlu lojistik destek ve tedarik zincirlerini planlayabilecek, kurabilecek ve yönetebileceklerdir.

Stratejik Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri konularında edinecekleri kazanımlarla bilimsel ve teknolojik gelişme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uzun dönemli strateji geliştirebilen, girişimci ve araştırmacı özelliğe sahip bireyler olarak lider ve yönetici kadrolarına ideal birer aday hâline geleceklerdir.

Savunma Yönetimi Bölümü

Savunma Yönetimi Lisans Programının oluşturulmasında millî savunma alanı ihtiyaçları ana hareket noktası olmuştur. Bu kapsamda eğitim programlarının içeriğinden ziyade çıktısının niteliğinin iyi olmasının önemli olduğu hususu dikkate alınmıştır. Bu nedenle oluşturulacak eğitim programlarının millî olması üzerinde önemle ve hassasiyetle durulmuştur.

Geleceğin subaylarının yetiştirilmesinde temel faktör, subayın bugünün gerektirdiği performans ve gelecekte sahip olması gereken potansiyel yeteneklerinin bir arada göz önünde bulundurulmasıdır. Buna göre subayın hem kendisinden kısa vadede beklenecek yüksek performansa sahip olacak düzeyde yetiştirilmesi, hem de müteakip yıllarda muharebe sahasında daha üst düzeylerde alacağı görevlere hazır olacak yüksek potansiyele sahip olması gerekmektedir. Geleceğin subaylarının muhakeme yetenekleri yüksek, muharebe ortamında en doğru kararları hızla ve pratik olarak verebilecek, birliklerini etkin olarak sevk ve idare edebilecek ve birliğine lider olarak örnek olabilecek şekilde yetiştirilmeleri zorunludur. Bu nedenle “Geleceğin Problem Sahaları” üzerinde düşünen, çözüm arayan ve bulan subaylara ihtiyaç vardır. Subayların “Askerî Yönetsel Zekâ” düzeylerinin geliştirilmesi hususu üzerinde de önemle durulmuştur. Bu kapsamda, Savunma Yönetimi Bölümü ve bu bölüm altında ortaya konan eğitim programları ile hem bugünün harekât ihtiyaçlarını ve subaydan beklentileri yerine getirecek, hem de geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek subaylar yetiştirilmesine imkân sağlaması amaçlanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı ile Harbiyelilere günümüz uluslararası ilişkilerine yönelik analitik bir bakış açısı kazandırırken; uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenlerinin de öğretilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde verilen dersler ışığında geleceğin subay adaylarının; bölgesel ve küresel düzeyde siyasi, tarihî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmeleri yanında devletlerin ve uluslararası örgütlerin birbirleriyle olan ilişkilerini de açıklayabileceklerdir. Harbiyeliler, uygulanan program sayesinde uluslararası işbirliği, uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanıma açısından yeterli bilgiye sahip olacaklar, uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak çok boyutlu değerlendirme yeterliliğini kazanacaklardır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün bir başka amacı ise, tarih şuuruna ve alan bilgisine sahip, askerî harekâtın öncesinde ve sonrasında analiz yapabilen ve bu analizleri kendi meslek yaşantılarında kullanabilen; uluslararası alanda ülkemizin lehine ve/veya aleyhine gelişebilecek ani durumları bilinçli olarak algılayabilen, takip edebilen ve konu hakkında değerlendirmeler yapabilen subayların yetiştirilmesini sağlamaktır. Geleceğin subaylarının, bölgesel ve küresel gelişmelerin cereyan ettiği bölgeleri siyasi, sosyal ve kültürel boyutları ile bir bütün hâlinde proaktif olarak değerlendirebilen, yaşanan gelişmeler ve muhtemel sonuçları takip etme ve değerlendirme yeteneğine sahip, yurt içi ve yurt dışı görevlerde karşılaşabilecekleri her türlü durum ve olayı millî menfaatler ışığında değerlendirebilecek düzeyde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, her geçen gün hızla küreselleşen ve değişen dünyayı yakından takip edebilmesi ve teorik altyapıya sahip bir şekilde pratiği tahlil etmesi için Harbiyelilere en az bir yabancı dil üzerinde uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Harbiyelilerin kültürel, sosyal ve bilimsel alandaki bilgilerini artırmak, ufuklarını genişletmek, yeni bakış açısı yakalamalarını sağlamak ve farkındalıklarını artırmak maksadıyla, akademik derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler disiplininin çeşitli boyutlarında, seçkin konuşmacıların katılımıyla konferanslar düzenlenmekte, günümüz gelişmeleri uluslararası teori ve pratikler kapsamında incelenerek geleceğe yönelik analitik bir değerlendirme ve millî bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

 Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Lisans Programı ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki birlik, karargâh, arşiv ve araştırma enstitüleri vb. kurumlarda görev alacak ve geleceğin çok bilinmeyenli muharebe ortamında bulunabilecek subaylara çağdaş bilimsel yöntemler eşliğinde ve disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde lisans eğitimi sunulmaktadır.

MSÜ Kara Harp Okulu Tarih Bölümünde; Türk ve dünya tarihindeki olay, olgu ve süreçlerin objektif bir şekilde incelenerek yeniden inşa edilmesinde ihtiyaç duyulan metodoloji, literatür ve alan bilgisine sahip olarak analiz yapabilen ve bu analizleri kendi meslek yaşantılarında kullanabilen subaylar yetiştirmek hedeflenmektedir.

MSÜ, Kara Harp Okulu, Tarih Bölümü mezunlarının, geçmişin tarihsel bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzde karşılaşabileceği durum ve sorunların arka planına, özellikle askerî tarih/harp tarihi araştırmalarından yararlanarak ışık tutabilmeleri ve gelecekte karşılaşılabilecek stratejik ve askerî gelişmeleri tahayyül edebilecek araştırmacı bir yapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın özellikle askerî tarih/harp tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmaları beklenmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin