Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı personel alımı yapacak

0
300
Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar
Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı personel alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı personel alımı yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında toplam 17 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 50 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Adaylar ancak bir pozisyon unvana başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

B01 – Büro Personeli

– Yükseköğretim kurumlarının grafik tasarımı ön lisans bölümünden mezun olmak.

B02 – Büro Personeli

– Yükseköğretim kurumlarının gazetecilik, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarımı, iletişim tasarımı ve medya, iletişim tasarımı ve yönetimi, radyo-televizyon ve sinema, yeni medya ve iletişim lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

B03 – Büro Personeli (Edirne)

– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

B04 – Büro Personeli (İstanbul)

– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

B05 – Büro Personeli

– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
– Lisans mezuniyetinden sonra, Başkanlığın çalışma alanlarında uluslararası kuruluşlarca veya kamu kurumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında en az bir yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

D01 – Destek Personeli

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

D02 – Destek Personeli (Boyacı)

– Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
– İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.

T01 – Tekniker (Bilgisayar Teknikeri)

– Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir).
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3- Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (E-Devletten alınabilir).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (E-Devletten alınabilir).
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (E-Devletten alınabilir).
6- Adli sicil belgesi (E-Devletten alınabilir).
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir).
8- Bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen belgeler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145 Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.
2- Sınav başvuruları 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 15 Aralık 2022 Perşembe saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.
4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin