Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

0
391

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesi b fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (gemiadamı unvanı hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  • Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
  • Adaylar, www.hssgm.gov.tr adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını şahsen, posta ve kargo vb. kanallar ile Genel Müdürlüğümüz Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapacaktır.
  • Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.
  • Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Adayların KPSS puan türü ve yılı yapılacak kontrol sonucunda tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Adaylar Genel Müdürlüğümüz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) kapsamında; kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılır.

***GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak, (askerliği yapmış veya muaf olmak)
6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
9. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak,
10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
11. İlan şartlarında istenilen iş tecrübesi, mezuniyetten sonra ve başvuru tarihinden önce adayda bulunuyor olmak,
12. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
13. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
14. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereği “işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

İstenilen Belgeler

1. Müracaat formu www.hssgm.gov.tr adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve görev yeri belirtilmek zorundadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
6. 03 sıra no.lu Koruma ve Güvenlik Personeli ilan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy/kilo endeksini gösterir onaylı belge, 6. 04 sıra no.lu Destek Personeli Şoför alım ilanı için sürücü belgesi fotokopisi,
7. 12 sıra no.lu Gemiadamı ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış Gemiadamı cüzdanı ve e-devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten.)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
9. Adli Sicil Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin