TGÜ Ortaöğretim Mezunu 90 Personel Alımı

0
407

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 90 Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 90 Personel Alımı Yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 90 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.
1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Başvuru Genel Şartlar

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
g. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı /nöbet usulü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.
h. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
i. Adaylar ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birine müracaat edebilir.
j. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığı belgelendirmek
k. İş tecrübelerinde SGK kayıtları ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte değerlendirilecektir.

Başvuru Özel Şartları

Eczacı için Özel Şartlar

  • Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  • Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) ile alınacaktır. diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.
  • Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı veya transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Aranan Şartlar

– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
– 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
– Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
– Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
– Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
– Bu pozisyon için başvurular şahsen yapılacağından boy/kilo ölçümü kurumun belirleyeceği yerde yapılacaktır.

Destek Personeli için Aranan Şartlar

– Hijyen belgesine sahip olmak
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir  engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak) Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

Büro Personeli için Aranan Şartlar

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, büro hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak) Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

Başvuruda İstenilen Belgeler:

a. Kimlik Kartı Sureti
b. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
-Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
-Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
-Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
d. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
e. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
f. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
g. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)
h. Başvuru Formu
i. Personel Adayı Açık Rıza Metni
j. Personel Adayı Aydınlatma Metni
k. Sağlık Durum ve Çalışma Beyan

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin