Sütçü İmam Üniversitesi Brüt 7 Bin 363 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

0
416
Sütçü İmam Üniversitesi Brüt 7 Bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Sütçü İmam Üniversitesi Brüt 7 Bin 363 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Sütçü İmam Üniversitesi Brüt 7 Bin 363 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası
www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belge
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 5 katına kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre kadronun 1 asıl 5 katı yedek belirlenecektir. Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (karekodlu E-Devlet çıktısı ve transkriptinde) DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkumolmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak..
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili
mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak .
10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkve benzeri engelleri bulunmamak
13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka diploma notu yazılmalıdır.)
4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin