Siirt üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

0
417
Siirt üniversitesi 31 sözleşmeli
Siirt üniversitesi 31 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Siirt üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Siirt üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31 (otuz bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İlanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,
11. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyitek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022- 22.11.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvurucu sürecini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ve Üniversitemiz web sayfası (https://www.siirt.edu.tr) üzerinden takip etmeler gerekmektedir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru aşamasında istenecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
9. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
12. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

VETERİNER HEKİM

1. Veteriner Fakültesi mezunu olmak,
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Suni tohumlama belgesine sahip olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak, Laboratuvar Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
5. Üniversitemiz Küçükbaş Hayvanlarda Sperma Üretim Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

1. Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

SAĞLIK TENİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

1. Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans Programından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

1. Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Elektrik-elektronik ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ

1.Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi veya Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Sıhhi Tesisat ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

LABORANT

1. Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim veren Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Ön lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Görevlendirildiği alandaki hayvanların bakımından ve ortamın temizliğinden sorumludur. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

BÜRO PERSONELİ

1. Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Lisans P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmalığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

DESTEK PERSONELİ (HAYVAN BAKICISI)

1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
5. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
6.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7.Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak.
8. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
9. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

DESTEK PERSONELİ (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)

1. Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik Programı Ön lisansı mezunu olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
4. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
6. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
7. 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak,
8.Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15: 85 kg ve en az 70-13:57 kg olmalıdır.
9. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
10. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin