Savunma sanayii başkanlığı brüt 16 bin 277 TL maaşla personel alacak

0
403
Savunma sanayii başkanlığı brüt
Savunma sanayii başkanlığı brüt

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Savunma sanayii başkanlığı brüt 16 bin 277 TL maaşla personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Savunma sanayii başkanlığı brüt 16 bin 277 TL maaşla personel alacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a) Adaylar başvurularını 05.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar eDevlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.
b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,
c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.
e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f) Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
g) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yılsüre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.
i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)
j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirlecektir)
k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilcektir)
l) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Savunma sanayii başkanlığı brüt

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

a) Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe
başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracatta bulunacaklardır.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
c) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.
d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin