Pamukkale üniversitesi 185 sözleşmeli personel alımı yapacak

0
483
Pamukkale üniversitesi 185 sözleşmeli
Pamukkale üniversitesi 185 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Pamukkale üniversitesi 185 sözleşmeli personel alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Pamukkale üniversitesi 185 sözleşmeli personel alımı yapacak

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (En az KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) ile alınacaktır.
*** Bu pozisyona başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
**** Mühendis unvanını tercih edecek adaylar, Üniversitenin uygulamalı arazilerinde görev yapmak üzere Acıpayam, Çal, Çivril ve Merkez Kampüste istihdam edilecektir.
***** Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli görevi hastaların bakım ve temizliği hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli görevi Üniversitemize ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Isıtma) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli görevi Çivril yerleşkesinde bulunan okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
****** Bu pozisyona (destek personeli/şoför) tercih edecek adayların yurtiçi seyahat engeli ile vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun olmaması ve görevini engel olabilecek hastalık ve benzer durumu bulunmaması gerekmektedir.

Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
3- Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
4- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BAHÇE BAKIM, ISITMA, ŞOFÖR) UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Şoför unvanı hariç olmak üzere destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3- İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir

ŞAHSEN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR.

1- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diploma veya e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
8- Sürücü Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
9- SRC2 Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
10- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
11- Teknisyen ve tekniker unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
12- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir.
13- Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak başvuruya yalnız gelmelidir.
14- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
15- Tecrübe istenen pozisyonda başvuru yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alacakları SGK (unvan bazlı) hizmet belgesi ve iş yerinden alacakları ilgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl çalıştıklarını gösterir çalışma belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/08/2022 Mesai başlangıcı
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/08/2022 Mesai bitimi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin