ÖGG ve Adayları için Yeni Sağlık Yönetmeliği!

0
151
Özel Güvenlik Görevlileri ve

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Özel Güvenlik Görevlileri ve Adayları için Yeni Sağlık Yönetmeliği hakkında bilgiler vereceğiz.

Özel Güvenlik Görevlileri ve Adayları için Yeni Sağlık Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartlarını, aday sağlık raporu ve durum bildirir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak iş ve işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Aday: Özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni alacak kişileri,

b) Aday sağlık raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen ve bu Yönetmelik ekindeki Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasında belirtilen hastalıklar yönünden muayene sonucunda, adaylar hakkında alınması zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,

c) Çalışma izni: 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen izni,

ç) Durum bildirir sağlık kurulu raporu: Özel güvenlik görevlisinin sağlık durumunun, 13/1/1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre teşkil olunan sağlık kurulu tarafından belirlenerek kayıt altına alındığı sağlık kurulu raporunu,

d) e-Rapor sistemi: Sağlık raporlarının elektronik olarak düzenlenebildiği, e-imza ile onaylanabildiği Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sistemi,

e) Eğitim kurumu: İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi alan eğitim kurumlarını,

f) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

g) ÖGG: Özel güvenlik görevlisini,

ğ) ÖGNET: Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonunu,

h) Tam teşekküllü hastane: Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Şartları ile İlgili Genel Esaslar

Sağlık şartları ile ilgili genel esaslar

MADDE 5 – (1) Adayın, bu Yönetmeliğin eki Ek-1 “Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması” listesinde yer alan düzeyde hastalığı veya engeli olmamalıdır.

(2) Aday, mevcut durumu ile değerlendirilir. Tedavi ve operasyon ile düzelebileceği öngörülen durumlarda olumlu aday sağlık raporu, ancak adayın sağlık durumu iyileştikten sonra düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli olan adaylar ÖGG olamazlar, ÖGG olarak çalışırken durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde kas iskelet sistemi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden ÖGG olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanlar için tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenecek aday sağlık raporlarının karar kısmında “özel güvenlik görevlisi olamaz”, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmında ise “özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz” ibaresi yazılır.

(4) Silah kullanımı bakımından Ek-1’de tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ve ateşli silah kullanabileceği bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen branş hekimlerince değerlendirilen adaylar “silahlı özel güvenlik görevlisi”; Ek-1’de tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ancak ateşli silah kullanamayacağı yönünde karar verilen adaylar ise “silahsız özel güvenlik görevlisi” olabilir.

(5) Ek-1’de tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmamasına rağmen, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında ateşli silah kullanamayacağı değerlendirilen silahlı ÖGG’ler, ateşli silah kullanamayacağı yönünde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen branş hekimlerince karar verilmesi halinde silahlı olarak çalışamazlar. Ancak talep etmeleri halinde silahsız ÖGG olarak çalışabilirler.

(6) Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı verilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler tekrar adaylığa başvuramaz. Bu durumdakilerin adaylığı iptal edilir.

(7) Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı verilen durum bildirir sağlık kurulu raporu ile çalışma izinleri iptal edilen ÖGG’ler tekrar ÖGG olamaz.

(8) Aday sağlık raporunda “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı bulunan adayın özel güvenlik eğitim başvurusu ve çalışma izni başvurusu kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Raporları ile İlgili Genel Esaslar

MADDE 6 – (1) Raporların düzenlenmesinde uyulacak kurallar, rapor formatları, düzenlenen raporlara itiraz süreçleri ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlarda Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan mevzuatı esas alınır. Aday sağlık raporu Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenir.

(2) Aday, aday sağlık raporu alabilmek için tam teşekküllü hastanelere bireysel olarak başvurur.

(3) Aday sağlık raporunun ücreti aday tarafından karşılanır.

(4) Aday sağlık raporlarının karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” veya “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” şeklinde kesin karar yazılır.

(5) Durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır”, “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır” veya “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” şeklinde kesin karar yazılır.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde düzenlenmemiş raporlar valilikler tarafından kabul edilmez ve bu durum adaya yazılı olarak bildirilir.

(7) “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı bulunan aday sağlık raporunun tespiti halinde, tespiti yapan valilik tarafından aynı gün mesai bitimine kadar aday hakkında ÖGNET’e RED kaydı veri girişi yapılır.

(8) İşveren ve valilikler tarafından alınması istenen durum bildirir sağlık kurulu raporlarının ücreti işveren tarafından karşılanır.

(9) Adayın aday sağlık raporuna itirazının olması durumunda, Sağlık Bakanlığının usul ve esaslarını belirlemiş olduğu raporlara itiraz işlemleri çerçevesinde aday tarafından başvuru yapılabilir. İtirazlar sonucu düzenlenecek yeni raporların ücretleri aday tarafından karşılanır.

(10) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık raporları özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenemez.

Aday sağlık raporlarının geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Aday sağlık raporları bir yıl süre ile geçerlidir.

(2) Eğitim kurumlarınca, özel güvenlik temel eğitim başlangıç bildirim tarihine kadar geçerlilik süresi dolmamış aday sağlık raporları kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

Aday sağlık raporlarında hastalık branşları

MADDE 8 – (1) Aday sağlık raporu;

a) Dâhiliye,

b) Genel Cerrahi,

c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,

ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

d) Göz Hastalıkları,

e) Ortopedi ve Travmatoloji,

f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,

g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir.

(2) Aday sağlık raporunda hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı hastane sağlık kurulu veya hastane yönetimi tarafından belirlenir. Ancak sağlık raporu kararında esas alınan hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şarttır.

Durum bildirir sağlık kurulu raporlarında hastalık branşları

MADDE 9 – (1) Durum bildirir sağlık kurulu raporu;

a) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

b) Göz Hastalıkları,

c) Ortopedi ve Travmatoloji,

ç) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir.

(2) Durum bildirir sağlık kurulu raporunda hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı hastane sağlık kurulu veya hastane yönetimi tarafından belirlenir. Ancak sağlık raporu kararında esas alınan hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşveren ve valiliklerce yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) ÖGG’nin sağlık durumunun takibi valilikler ve işverence yapılır.

 (2) Valilikler tarafından bu Yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan ÖGG hakkında, işverenden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldırması istenebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan ÖGG’den, ÖGG olarak çalışıp çalışamayacağına dair durum bildirir sağlık kurulu raporu getirmesi işveren tarafından yazılı olarak istenebilir.

(4) Durum bildirir sağlık kurulu raporunu yazılı olarak istendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kabul edilebilir mazereti olmaksızın almayan ÖGG, 60 günlük sürenin bitiminden sonraki ilk mesai günü sonuna kadar işveren tarafından ilgili valiliğe bildirilir.

(5) “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu raporu işverene ulaştığında işveren bu durumu, takip eden ilk mesai günü sonuna kadar ilgili valiliğe bildirir.

(6) Durum bildirir sağlık kurulu raporunu almayan, raporu geciktirme yoluna giden veya hakkında “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenen ÖGG’nin çalışma izni il özel güvenlik komisyonu kararı ile iptal edilir.

ÖGG tarafından yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) ÖGG sağlık özgeçmişini gösteren tüm tıbbi bilgi ve belgeleri başvuru esnasında tam teşekküllü hastaneye sunar.

(2) ÖGG, hakkında düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu raporuna, Sağlık Bakanlığının usul ve esaslarını belirlemiş olduğu raporlara itiraz işlemleri çerçevesinde itirazda bulunabilir. İtiraz sonucu hakem hastaneden alınacak durum bildirir sağlık kurulu raporuna göre işlem yapılır.

(3) ÖGG, kendisi hakkında düzenlenen durum bildirir sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde hakem hastaneden alacağı raporun ücretini kendisi öder.

ALTINCI BÖLÜM

Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce çalışma izni alanların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iznine sahip ÖGG’den bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu istenmez.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin