Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 500 Personel alım ilanı

0
910

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için (Eczacı kadrosu hariç) 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR
1.            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3.            Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4.            Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5.            KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6.            Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7.            Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8.            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
9.            Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
10.          Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
11.          17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
12.          Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;*
a.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, b.Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
c.7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
ç.Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.)(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+10=70’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)
13.          Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
14.          Yaş şartı aranan adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
15.          Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/05/1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1.            Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/05/2023-30/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2.            Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.            Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4.            Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5.            Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6.            Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 12. Maddesinin (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg. formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.)
7.            Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
8.            Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
9.            Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
10.          Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
11.          Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM, ARANILAN NİTELİKLER VE İSTENİLEN BELGELER
1.            BP01 Büro Personeli, ÇG01 Çocuk Gelişimcisi, DP02, DP03, DP15, DP16 Destek Personeli, DY01 Diyetisyen, DS01 Diğer Sağlık Personeli, H01 Hemşire, KG01, KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, SF01 Sağlık Fizikçisi, EC01 Eczacı, TS02 Teknisyen, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07, ST08, ST09, ST10, ST11, ST12 ST13, ST14 ve ST19 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
2. BP02, BP03, BP04, BP05 Büro Personeli, DP01, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08, DP09, DP10, DP11, DP12, DP13, DP14, DP17 ve DP18 Destek Personeli, MH01 Mühendis, KG03, KG04, KG05 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, TK01, TK02 Tekniker ve TS01 Teknisyen Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
3.            ST15, ST16, ST17 ve ST18 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
4.            DS02, DS03 Diğer Sağlık Personeli, VH01 Veteriner Hekim, ST01 ve ST02 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Veteriner Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
5.            İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip, Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.            Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.            Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3.            Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi resmi internet sayfasında www.omu.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.            Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5.            KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.            Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7.            Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8.            İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9.            Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

10.          Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.
11.          Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

E. İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0362 457 60 61 (e-Posta: [email protected])
Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa sürede geri bildirim yapılacaktır.
F. DİĞER HUSUSLAR:
1.            Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2.            Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3.            Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin