Nevşehir HBV Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

0
427
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda yer alan pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz İdari ve Mali Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3) Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1-) Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir. )
2-) Başvuru Dilekçesi (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.)
3-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
5-) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
6-) SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
7-) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
😎 Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
9-) 1 (Bir) Adet Vesikalık Fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin