Necbettin erbakan üniversitesi 770 sözleşmeli personel alacak

0
548
Necbettin erbakan üniversitesi 770
Necbettin erbakan üniversitesi 770

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Necbettin erbakan üniversitesi 770 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Necbettin erbakan üniversitesi 770 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5) 657 sayılı Kanunun 53‟üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
7) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak
5) Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır.

BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazete‟ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
4) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
5) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi
6) Askerlik durum belgesi/Terhis belgesi (Askerlik durum belgesi için e-Devletten alınan karekodlu belge)
7) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
8) Destek Personeli (şoför) için geçerli sürücü belgesi
9) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye giriĢi yapılarak belgelerin online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir
pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Adaylar ONLİNE başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile getirecektir. ONLİNE ve ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen OHAL Kararı gereğince Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve ġanlıurfa illerinde ikamet eden adayların ONLİNE başvuruları yeterli olacaktır. Bu 10 ilde ikamet eden ve ONLİNE başvuru yapan adayların sisteme yükledikleri belgeleri şahsen veya noterden onaylı vekalet ile teslim etme şartı bulunmamaktadır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) Veteriner Fakültesi Ereğli ilçesinde bulunmaktadır.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve SeydiĢehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin