Milli savunma bakanlığı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yapacak

Milli savunma bakanlığı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yapacak

Subay-Astsubay Adayları, bu yazımızda sizlere Milli savunma bakanlığı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Milli savunma bakanlığı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yapacak

Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları
kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan 01.01.2022 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi dahil) için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),
(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),
(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’
butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini
sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(5) Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm, atış ve kick boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring) branşlarındaki milli sporculardan (erkek adaylar atletizm, atış ve kick boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring); kadın adaylar sadece atış ve kick boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring) branşlarına başvurabilecektir.

(a) Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk beş dereceye girenler (ilgili federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(b) Bu spor dallarının Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk beş dereceye girenler (ilgili federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(c) Bu bendin (a) ve (b) küçük bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar (ilgili federasyondan alınacak ve katıldıkları en az beş yarışma durumunu gösterir millilik belgesini/belgelerini sisteme yükleyecek veya başvuru anına kadar e-devlet sistemine yüklenmesini sağlayacaktır) başvuruda bulunabilecektir.

(ç) Adaylar söz konusu belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belge/belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(10)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Genel Başvuru Şartları

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(XVII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak,
(c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Aday adayları ön başvurularını 25 Eylül 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak,
müracaat tarihinin sona ermesinden sonra oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

(4) Adaylar;

(a) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih önceliğine göre sıralı (öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylardan Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuran adaylar başarı sıraları, tercih önceliği ve kurum ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırmaya tabi tutulacak, adayın hangi kuvvet komutanlığına kayıt yaptıracağı aday tercihi, kontenjanların dolma durumu ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek ve aday sadece kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecektir. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt hakkı tanınan adayın diğer kuvvet komutanlıkları adaylıkları sonlandırılacaktır.
(c) Tabip ve Diş Tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay adayları başarı sırası, tercih önceliğine göre tercih ettiği tüm kuvvet komutanlıkları için sınıflandırılacak, iki veya daha fazla kuvvet komutanlığında kayıt hakkı kazanan aday istediği kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecek, herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet komutanlıkları için adaylıkları sonlandırılacaktır.
(5) Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(6) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve yapılacak yazılı sınavdan başarılı olan adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

Not 1: Atış (Havalı/Ateşli), kick boks ve atletizm branşlarında aşağıdaki şartların en az birisini taşıyan;

(a) Olimpiyat oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk beş dereceye girenler,

(b) Bu spor dallarının büyükler/gençler katagorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında bireysel veya takım halinde ilk beş dereceye girenler,

(c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar başvuruda bulunacaktır.

Not 2: Adaylar için KPSS şartı aranmayacak olup, Bakanlık tarafından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Not 3: Atletizm branşına sadece erkek adaylar başvuruda bulunacaktır.

Not 4: Atış branşına şartları taşıyan erkek ve kadın adaylar başvuruda bulunacaktır.

Not 5: Kick Boks branşına K-1, Low Kick ve Full Contact ring kategorilerinde şartları taşıyan erkek ve kadın adaylar başvuruda bulunacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.