Milli eğitim bakanlığı brüt 7 bin 458 TL maaşla personel alacak

0
432

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Milli eğitim bakanlığı brüt 7 bin 458 TL maaşla personel alacak  hakkında bilgiler vereceğiz.

Milli eğitim bakanlığı brüt 7 bin 458 TL maaşla personel alacak

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 40 (kırk) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor ol-mak,
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulun-mamaktadır.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshet-meleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan baş-vuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otoma-tik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumla-rınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini dol-durduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini baş-vurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Bel-gesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi gö-rülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu husus-lara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha son-radan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru sonuç belgesi,
2. 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
3. Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
4. Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
5. Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
6. Sağlık kurulu raporu,
7. Sürücü belgesi (Şoför adayları için

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin