Jandarma Genel Komutanlığı Kadın-Erkek 550 Askeri Personel Alacak

0
431
Jandarma Genel Komutanlığı 550

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Jandarma Genel Komutanlığı 550 Askeri Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı 550 Askeri Personel Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır.

NOT-1: Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının tercih yaparken, tercihlerinden birinin jandarma branşında olması şehit veya vazife malulü kontenjanından faydalanma açısından önem arz etmektedir.
NOT-2: Şehit veya vazife malulü kontenjanının tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjan cinsiyet durumlarına göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.
NOT-3: Jandarma haricindeki branşların kontenjanının tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar cinsiyetine göre jandarma branşına aktarılacaktır.
NOT-4: Kadın jandarma branşının kontenjanının tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjan erkek jandarma branşına aktarılacaktır.
NOT-5: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yükleyerek başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
NOT-6: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.
NOT-7: Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.
NOT-8: Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

Adaylarda Aranan Nitelikler

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2’de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. Adaylar tarafından;
(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019- 2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
(4) Muvazzaf olarak temin edilecek veteriner branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(5) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

e. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
(3) Muvazzaf tabip, diş tabibi ve veteriner subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(2) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Ek-d değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur”
kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(1) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(2) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(3) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,

h. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil
okullardan çıkarılmamış olmak,

m. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

ö. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

p. Hamile olmamak

NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
3. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur durumunda olmasından adayın kendisi sorumludur.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin