İzmir katip çelebi üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

0
433
İzmir katip çelebi üniversitesi 25

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İzmir katip çelebi üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İzmir katip çelebi üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
– Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi
içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin