İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

0
120

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. SİSTEM ÇÖZÜM MİMARI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az onbeş (15) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,

ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçek-zamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,

d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,

f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,

g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,

h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı oluşturma konularında tecrübeli olmak,

ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,

j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir olmak,

k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak,

m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,

n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN

a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı konusunda tecrübeli olmak,

b) DOORS yazılımı kullanabilmek,

c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak.

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

n) EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev almış olmak,

o) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında elektronik belge ve doküman yönetim sistemi projelerinde mevzuat, mimari, teknik ve idari süreçleri biliyor olmak ve bu süreçlerde aktif görev almış olmak,

ö) TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ürün sertifikasyonuna sahip bir elektronik belge ve doküman yönetim sistemi projesinde aktif görev almış olmak,

p) TS 13298 Kurum Yetkinlik Değerlendirmesi (KYS) süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) ISO 15489 Belge Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

s) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ş) KEP entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

t) Ulusal Elektronik Tebligat Sistem (UETS) entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

u) KAYSİS entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ü) Elektronik imza ve mobil imza kütüphaneleri ve entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

v) e-Otoban entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

y) Barkod ve karekod kütüphaneleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

z) e-devlet entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

aa) Elektronik belge ve dokümanların uzun süreli ve kalıcı arşivlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

bb) Belge dijitalleştirme, tarama, görüntü iyileştirme ve indeksleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

cc) OCR işlemi, kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

çç) Medya arşivi, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin sayısal ortama aktarılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

dd) Kurumsal e-posta sistemi ve elektronik posta yöneticisi (Outlook vb.) entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ee) Etiket vb. yazdırma uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ff) Standart Dosya Planı süreçleri ve uyarlanması konularında mevzuat, idari ve teknik yönden bilgi ve deneyim sahibi olmak,

gg) TWAIN sürücüler ve bunların yönetilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğğ) Devex, Telerik, CK Editor vb. belge editörleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

hh) Elektronik belge ve doküman oluşturma, işleme, filigran(watermark), versiyonlama ve yetkilendirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ıı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

11) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

jj) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN

a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

3. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,

yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Oracle veri tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

h) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,

ı) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,

i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

4. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,

yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, Web API ve C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

g) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

i) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,

j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

6. VERİTABANI UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab’a eklemiş olmak,

e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h) PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ı) PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,

i) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

l) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.

TERCİHEN

a) Büyük Veri / Veri Analitiği konularında bilgi sahibi olmak.

7. SİBER GÜVENLİK UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hakim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)

ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

AĞ UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

d) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

TERCİHEN a) Backbone Switch yönetiminde en az üç (3) yıl çalışmış olmak, b) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2020 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 20-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800),

b) Özgeçmiş,

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge), ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

g) 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 03 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 13 Aralık 2020 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitelerinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.536,85) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin