Hakkari Üniversitesi 5 Sürekli İşçi Alacak

0
77

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Hakkari Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 5 Sürekli İşçi Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Hakkari Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 5 Sürekli İşçi Alacak

Üniversitemize bağlı birimlerde, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalıştırılmak üzere “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş bulunmak, yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

8)  Alınacak  işçilerin  deneme  süresi  altmış  gün  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  iş  akdi  bildirim  süresi  beklenmeksizin  tazminatsız feshedilecektir.

9) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

10) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

11) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 13)Adaylar,  Türkiye  İş  Kurumu’nda  (İŞKUR)  yayımlanan  listeden  ilana  ilk  başvuru  tarihi  itibariyle  son  6  (altı)  ay  Hakkari  il  merkezinde  ve Yüksekova ilçe merkezinde ikamet ettiğini belgelendirmesi şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) web sitesinin (hakkari.iskur.gov.tr) 17.11.2020-21.11.2020 (5 gün) tarihleri arasında online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır.

İŞ-KUR tarafından Hakkari Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek  aday  noter  huzurunda  çekilecek  kura  ile  belirlenecektir.  Kura  tarihi,  yeri,  saati  ve  diğer  bilgilendirme  işlemleri  Üniversitemiz  web  sitesinin (www.hakkari.edu.tr) duyurular kısmından daha sonra ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü  sınav  için  nihai  listede  yer  alan  adayların;  hangi  belgeleri  teslim  edeceği,  belge  teslim  yeri,  tarihleri  ve diğer  bilgilendirme  işlemleri Üniversitemiz web sitesinin (www.hakkari.edu.tr) duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü  sınav,  adayların  başvurdukları  hizmet  alanına  ilişkin  meslekî  bilgi  ve  becerilerden,  yürütmekle  yükümlü  olacakları  mesleki  yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.

Sınav  Komisyonu  Başkan  ve  Üyelerinin  ayrı  ayrı  vermiş  oldukları  puanların  aritmetik  ortalaması  esas  alınmak  suretiyle  sözlü  sınav  puanı belirlenecektir.

Sözlü  sınavda  tüm  adaylar  100  (yüz)  tam  puan  üzerinden  değerlendirilecek  olup  bu  puan  adayın  atanmaya  esas  puanı  ve  başarı  sıralaması  için kullanılacaktır.

Başarı  puanının  eşitliği  hâlinde  ise  sırasıyla;  daha  üst  öğrenimi  bitirmiş  olana,  öğrenim  düzeylerinin  de  aynı  olması  halinde  mezuniyet  tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav Komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz web sitesinin (www.hakkari.edu.tr) duyurular kısmından ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itirazlarını yapabilirler. Yapılan itirazlar,  Sınav  Komisyonuna  ulaştıktan  sonra  3  (üç)  iş  günü  içinde  karara  bağlanır.  Nihai  karar  itiraz  sahibine  yazılı  olarak  (iadeli  taahhütlü  posta  ile) bildirilir. Adı, soyadı, imza, ikametgâh adresi olmayan dilekçeler ile faks, e-posta veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve  başlamaya  hak  kazanan  adaylar  istenilen  belgeleri,  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  belirtilecek  tarihe  kadar  şahsen  teslim edeceklerdir. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını  belirten  askerlik  belgesi,  doğum  raporu  veya  hastalık  raporu  ibraz  etmeleri  kaydıyla)  belgelerini  vekili  (noter  vekâleti)  aracılığıyla  teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, hakkından feragat edenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, ataması yapıldığı halde  göreve  başlamayanların,  deneme  süresi  içerisinde  işten  ayrılanların,  deneme  süresi  içerisinde  iş  akdi  fesh  edilenlerin  yerine,  mezkûr  Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve sonrasındaki işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin