Fırat üniversitesi 198 sözleşmeli personel alacak

0
475
Fırat üniversitesi 198 sözleşmeli
Fırat üniversitesi 198 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Fırat üniversitesi 198 sözleşmeli personel alacak  hakkında bilgiler vereceğiz.

Fırat üniversitesi 198 sözleşmeli personel alacak

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6- Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

a-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Görev Tanımı

1.Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile
ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek,
2.Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3.Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4.Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini
yapmak,
5.Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini
yürütmek,
6.Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-.içecek servisi yapmak,
7.Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8.Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9.Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerini ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
10. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

b-) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) Görev Tanımı

1.Doktor ve Hemşireye yardımcı olmak amacıyla idarenin kendisine bildirmiş olduğu görev talimatına uygun verilen işleri yapmakla
sorumlu yardımcı personeldir.
2.Hastanın kliniğe yatırılmasında yardımcı olmak.
3.Oda düzenini sağlamak ve hasta yataklarını yapmak.
4.Hasta bakımında hemşireye yardımcı olmak.
5.Ünite içi taşıma işlerini yapmak.
6.Hastayı birimler arası transfer etmek.
7.Günlük sağlık bilgisi ve bakım sağlanmasında hastaya yardımcı olmak.
8.Hastadan istenen numune veya tetkikleri laboratuvarlara götürmek.
9.Hastaya uygulanacak izlemlerde gerekli cerrahi veya medikal malzemeleri hazır bulundurmak.
10.Hastanın ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olmak.
11.Ördek ve sürgülerin temizliğini sağlayıp sonraki kullanımlar için hazır bulundurmak.
12.Ex hazırlamada hemşireye yardımcı olmak. Ex olan hastayı morga indirmek.
13.Eczaneden istenilen ilaçları getirmek.
14.Kirli çarşafların çamaşırhaneye götürmek ve temiz çarşafları getirmek.
15.Depodan istenilen malzemeleri getirmek.
16.Mesai başlangıcında ve sonunda görevi devrettiği ve devraldığı personele nöbet tesliminde bulunmak, yarım kalan işler veya
yapılacak işler hakkında bilgi vermek.
17.Klinikteki tıbbı cihazları temizlemek ve sterilize edilecek malzemeleri sterilize etmek.
18.Sorumlu hemşire nezaretinde yukarıda belirtilen işleri yapmak.
19.Servisin güvenliğini sağlamak.
20.Pansuman sırasında doktora yardımcı olmak. (Pansuman, CVP açılması vb.)
21.Evrak işlemlerini yapmak.
22.Ziyarete gelen hasta yakınlarının yönlendirmek ve hasta hakkında bilgi vermek.
23.Dosyaları arşive götürmek ve dolapları silmek.
24.İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin