Çukurova üniversitesi 40 sürekli işçi alımı yapacak

0
380
Çukurova üniversitesi 40 sürekli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Çukurova üniversitesi 40 sürekli işçi alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Çukurova üniversitesi 40 sürekli işçi alımı yapacak

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/Dmaddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alantabloda dağılımı gösterilen şekilde 40 (kırk) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Şartları taşıyan adayların, 20/07/2022 – 24/07/2022 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkvatandaşı olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bileDevletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmayakarşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birdenfazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulacaktır.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunuhükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraçedilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
15. Çukurova Üniversitesi bünyesinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot temizliği, toprakişleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulamasistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide- fidan dikimi ile üretimi, fidan yetiştiriciliği, bahçe bakımı, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.) yer almak, süt-bahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerininişleme ve üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi vetaşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretimambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.

*Çukurova Üniversitesi bünyesinde, yukarıda 15. Maddede yazılanlar dışında, amirinin veyavekilinin sözlü yada yazılı olarak bildirdiği işi ve verilen görevi yapmayı kabul ettiğini beyan etmek. *Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’daikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İSTENEN BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 3 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)
8. Sürücü Belgesi Fotokopisi
9. Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü
10. Ustalık veya Kalfalık Belgesi istenilen meslekler için ilgili belge

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin