Bursa uludağ üniversitesi 27 sözleşmeli personel alacak

0
506
Bursa uludağ üniversitesi 27

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Bursa uludağ üniversitesi 27 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Bursa uludağ üniversitesi 27 sözleşmeli personel alacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 27 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve
başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
6) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak kazansalar bile iptal edilecektir.
10) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
11) Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) unvanı başvurusu yapan aday/memurun görev yeri hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olacaktır.

Başvuru Şekli ve Yeri

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru esnasında eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.
4) Başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.

6) Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1) Dilekçe (Yanda verilen linkten temin edilebilir)
2) İş Başvuru Formu (Yanda verilen linkten temin edilebilir)
3) KPSS Sınav Sonuç Belgesi (2020 yılı KPSS (B) grubu lise mezunları için P94, önlisans mezunları için P93 puanı esas alınacaktır)
4) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir)
6) SGK Hizmet Dökümü
7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
8) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul adilecektir)
9) 1 adet Fotoğraf (İş Başvuru Formuna yapıştıralacaktır)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin