BOTAŞ 261 sürekli işçi alımı yapacak

0
455
BOTAŞ 261 sürekli işçi alımı
BOTAŞ 261 sürekli işçi alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere BOTAŞ 261 sürekli işçi alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

BOTAŞ 261 sürekli işçi alımı yapacak

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir..

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 261 personel alacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden olacak. Adaylar başvurularını 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapacaktır. Başvuru koşulları başvurunun başlayacağı tarihte yayımlanacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Mühendis

Uzman Yardımcısı

Büro Görevlisi

Teknisyen

Alım Yapılacak İller

 • Ankara
 • İstanbul
 • Konya
 • Adana
 • Erzurum
 • Aydın
 • Kocaeli
 • Hatay
 • Şırnak
 • Kayseri
 • Kahramanmaraş
 • Kırklareli
 • Tekirdağ
 • Edirne
 • İzmir
 • Zonguldak
 • Samsun
 • Ardahan
 • Trabzon
 • Van
 • Ağrı
 • Aksaray

İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) İşçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
(2) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. (3) İşe göndermede öncelikli olanlar

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:
a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

(1) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, fıkra bu şekilde değiştirilmiştir.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.
(2) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir. (4)
(3) Gerek ikamet için kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir.
(4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara tanınan öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir. Bu kişilerin, durumlarını kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacakları ve kamulaştırma tarihi ile tapuda kayıtlı taşınmazlarının tamamen kamulaştırıldığını gösteren bir belge ile ispatlaması gerekir. Hak sahibinin, öncelik hakkından yararlanmak istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri de hak sahibinin muvafakatiyle bu haktan yararlanabilir.
(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen öncelik hakkından yararlanacaklar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ispatlamak zorundadır.
(6) Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
(7) Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye veya EKPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz. (5)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin