Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 84 | (22.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 84 | (22.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir kurumda veya işte, birden fazla kişi söz sahi­bi ise yani çok başlılık söz konusu ise sorun var demektir. Çünkü bu durumda her kafadan bir ses çıkar. Herkes kendi önerisinin uygulanmasını ister. Söz sahibi kişilerin söyledikleri birbiriyle uyumlu olmadığı için bir sonuca ulaşmak mümkün olmaz. Sağlıklı ve verimli bir iş çıkarmak için yetkilerin ve sorumlulukların tek elde toplanması gere­kir.


Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle aşa­ğıdaki atasözlerinden hangisi anlamca örtüşmektedir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bugün çok tanınmış ve çok tanındığı için kibirli hâ­le gelmiş bazı sanatçılar kendi elleriyle kendi son­larını hazırlamaktadırlar. Bu tür yazarların etrafın­da oluşan fanatik okurlar, yazarların kendilerine karşı körleşmelerine yol açıyor. Yazarlığa yeni baş­layan veya yıldızı parlamaya başlayan genç ya­zarların dikkat etmeleri gereken en önemli nokta bence burasıdır.


Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Elime kalemi alıp Ankara’nın park ve bahçelerin­deki sonbahar güzelliklerini anlatmaya başladı­ğımda aklıma insanların Ankara hakkındaki “so­ğuk bürokrasi şehri” ifadesi geliyor ve uzun bir sü­re kalemi elime almaya cesaret edemiyorum.


Bu cümleye göre yazarın işini zorlaştıran, aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Petrolün sorumsuzca tüketilmesi ve orman alan­larının yok edilmesi, atmosferdeki karbon mikta­rının artmasına ve dünyanın ateşinin yükselmesi­ne yol açıyor. (II) Son yüzyılda bir trilyon varil pet­rol tüketildi, ormanlar yüzde on beş azaldı. (III) Son iki yüzyıldaki en sıcak yıllar, son yirmi yılda yaşandı. (IV) Bilim insanlarına göre, 1970 yılın­dan bu yana küresel ısınma nedeniyle eriyerek yok olan buzul alanı, Türkiye yüzölçümünün iki katına eşit. (V) Buzulların erimesi sonucunda yük­selen deniz seviyesi şimdiden yaşam alanlarını tehdit etmeye başladı.


Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerle­rinden farklıdır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Her kahve aynı tadı taşımaz. Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Sahilde oturduğun rüzgârlı bir sonbahar günü en sevdiğin dostun ağlarken içtiğin kahvenin tadı ise kederlidir. Bir pazar öğle sonrası annenin Hadi bir kahve yap da içelim.” dediği kahve huzurludur. Köpükler, annenin göz bebeklerine yansıyan, dudağının kıyısında kalan küçük bir gülümsemedir. Kısacası kahve, insanın her tür duygusunun tercümanıdır. En zor ve en keyifli anların sıcacık dostudur.


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(|) Kapalı avlulu medrese örneklerinden biri olan Yakutiye Medresesi, 1995’te yöre kültürünü yan­sıtan eserlerin sergilenebilmesi için restore edil­di. (II) Medresenin basık kemerli ve oymalı anıt­sal taç kapısı, tüm anıtsal yapılarda olduğu gibi zengin süslemelerle bezeli. (III) Taç kapının yan yüzlerinde silme kemerle çevrili nişler içerisinde bulunan, iki pars ve kartal figüründen oluşan ha­yat ağacının, Yakut Bey’in amblemi olduğu sanı­lıyor. (IV) Medresenin güneyindeki tonozun üze­rinde, medreseye vakfedilmiş altı köyün ismini içe­ren “vakfiye”, mermer üzerine sülüs yazı ile asıl­mış durumda. (V) Medresenin doğu kısmında, ya­pıya bitişik olan bir türbeninse kime ait olduğu ko­nusunda kesin bir bilgi yok. (VI) Türk eğitim tari­hinde medreselerin çok özel bir yeri olduğu ve bu­radaki eğitim usulünün derinliği herkesçe biliniyor.


Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Yurdumuz, termal kaynak zenginliği açısından dünyadaki ilk yedi ülke arasında yer alıyor. (II) Ül­kemizde bin üç yüz dolayında termal kaynak bulunuyor. (III) Bu kaynaklar, suyu, debisi, sıcaklığı ve çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avru­pa’daki kaynaklardan daha üstün nitelikler taşı­yor. (IV) Avrupa’nın turizm kaynaklarıyla bizim tu­rizm kaynaklarımız arasında kısmi benzerlikler ol­sa da büyük oranda farklılıklar göze çarpar. (V) Tarihi yapı ve yapıtlar bizim ülkemizde önemli bir yer tutarken Avrupa’daki çoğu ülkede bu durum farklıdır. (VI) Fiziksel ve doğal güzellikler açısın­dan da Avrupa’dan çok önde olduğumuzu söyle­mek mümkün.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Tarih boyunca şehir planlaması devlet idarecileri­nin bir numaralı gündemi olagelmiştir. Öyle ki bu alanda özel çalışmalar yapılmış ve özel yetenek­li kişiler keşfedilmiştir. Bugünden bakılınca bu ça­baların çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kent planlaması yapılırken geçmişi bilen ve geleceği görebilen bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Geçmişe dönük yüz, kimliksizleşmenin önünü ke­secek, geleceğe dönük yüz ise donukluğu engel­leyecektir. Bu bakış açısı, konut yapımında geç­mişle uyumsuz yapılaşmaya, zemine uymayan bi­nalar yapılmasına engel olacaktır.


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sanatın hertüründe sanatçıların birbirlerinin eser­lerini beğenmeleri hatta kıskanmaları oldukça do­ğal karşılanır. Bu durum divan edebiyatından be­ri böyledir ve yadırganmaz. Mesela Yahya Ke­mal’de Nedim ve Baki’nin izleri görülebilir. Ama Yahya Kemal büyük bir şairdir ve etkilenmiş olma onu küçük yapmaz. Ne zaman ki Yahya Kemal et­kilenmeden öteye geçip onlar gibi olmaya çalışır­sa bu noktada öykünme başlar. Sanatta etkilen­me, kaçınılmaz gibi görünse de öykünme tasvip edilecek bir durum değildir. Sanatın gerçekliği bu­nu hiçbir surette mazur görmez; özgünlüğün ye­niden üretimi şeklinde can bulur her defasında çünkü. Tersi bir durum onu kötürümleştirir.


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “öy­künme” yi tanımlar?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Fadime Nine’nin torunu Muhammet, bu yıl Eylül ayı içerisinde babaannesini ziyaret etmeyi, ziyaret günlerini de ayın tamkare sayı olan günleri olacak şekilde seçmeyi planlıyor. 1 Eylül tarihi Çarşamba günü olduğuna göre Muhammet, babaannesini bu ay en çok hangi günler ziyaret etmiştir? (Eylül ayı 30 gündür.)
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yaşar Usta 1 kg’ını 3 TL’ye aldığı 60 kg pirinç ile 1 kg’ını 2 TL’ye aldığı 54 kg bulguru birbirine karıştırmadan eşit hacime sahip paketlere, paket sayısı en az olacak şekilde dolduracaktır. Pirinçlerin bir paketini 25 TL’ye, bulguların bir paketini 15 TL’ye satarsa bütün paketler satıldığında kaç TL kâr elde eder?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2020 model yeni bir bilgisayar alan Cihan, bilgisayarındaki verilerin çalınmasını önlemek için bilgisayarına bir şifre belirliyor. Belirlediği şifreyi unutmamak için 2020 sayısının asal çarpanlarının sadece kuvvetlerini küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Buna göre, Cihan bilgisayarına hangi şifreyi koymuştur?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Gülsüm ve Hale'nin toplam 240 TL vardır. Gülsüm Hale'ye 20 TL verirse Gülsümün parası Hale'nin parasının 2 katı olacağına göre, Gülsüm'ün başlangıçtaki parası kaç TL dir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Şamil bilyelerini 4 er, 5 er ve 6 şar saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Şamil’in bilyeleri 200 den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Furkan alanı 250 br² olan dikdörtgen biçimindeki bir kartondan kenar uzunlukları birer doğal sayı olacak şekilde iki farklı kare çizerek kesip çıkarıyor ve geriye kalan 105 br² büyüklüğündeki karton parçasını ise atıyor. Buna göre ilk başta oluşturulan karelerden büyük olanın çevresi kaç birimdir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıda bir kuruyemişçide satılan eş büyüklükteki bazı çekirdeklerin gramlarına göre fiyatları verilmiştir.


Tuzsuz Ayçiçek Çekirdeği 100 gr 2 TL


Tuzlu Ayçiçek Çekirdeği 100 gr 3 TL


Tuzsuz Kabak Çekirdeği 100 gr 4 TL


Tuzlu Kabak Çekirdeği 100 gr 5 TL


Utku, 20 TL parasının tamamı ile bu kuruyemişçiden parasının;


• %25'i kadarı ile tuzsuz ayçiçeği çekirdeği


• %30'u kadarı ile tuzlu ayçiçeği çekirdeği


• %20'si kadarı ile tuzsuz kabak çekirdeği


• %25'i kadarı ile tuzlu kabak çekirdeği alıyor.


Kuruyemişçi bu çekirdeklerin hepsini bir kese kağıdının içerisine koyup karıştırıyor ve kese kağıdının ağzını tam kapatacağı sırada bir çekirdek kese kağıdından yere düşüyor.


Buna göre, kese kağıdından düşen çekirdeğin tuzlu kabak çekirdeği olma olasılığı kaçtır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıda verilen tarihlerin

I. 21 Aralık

II. 21 Haziran

III. 23 Eylül

IV. 21 Mart

hangisinde tüm Dünya'da gece-gündüz eşitliği yaşanmaktadır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Yeryüzünün ortalama sıcaklığının artması ve iklimlerde meydana gelen değişiklikler küresel iklim değişikliği olarak adlandırılır.

Buna göre;

I. Deniz seviyesinin yükselmesi

II. Canlıların tür çeşitliğinin artması

III. Bazı kara parçalarının sular altında kalması

IV. Tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesi

yukarıda verilen olaylardan hangileri küresel iklim değişikliği sonucu görülebilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Vücudumuz için gerekli maddeleri beslenme yolu ile alırız. Bu maddeleri yaşamsal faaliyetlerimizde kullanırız. Tabi bunun sonucunda da atık maddeler oluşur. Bunula birlikte vücudumuza aldığımız maddelerin bir kısmını kullanamayız. Fazla alınan ve kullanılmayan bu artık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekir.


I. Artık ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.


II. Boşaltım olayını sadece boşaltım sistemi organları gerçekleştirir.


III. Sindirim atıklarının atılmasında kalınbağırsak görev alır.


Boşaltım ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin kimyasal sindirimi ağızda başlar?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türk İslam devletlerindeki müelliflere ait aşağı­daki eserlerden hangisi Uygur Türkçesi İle yazıl­mıştır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nin sonlarına doğru Mimar Hayrettin tarafından yapılan mima­ri eser aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisi “İlk Türk Magna Carta’sı olarak kabul edil­mektedir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı “On Sekiz Mart Kahramanı” olarak nitelendirilen Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara’da elçilik açan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Atatürk Dönemi’nde kabul edilen Toprak Refor­mu aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan il­gilidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Atatürk Dönemi’nde Namık İsmail, Hüseyin Âvni Lifij ve İbrahim Çallı’nın da aralarında bulundu­ğu kişiler aşağıdaki alanlardan hangisinin geliş­mesine katkı sağlamıştır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki illerimizden hangisinin bitki örtüsü bozkır değildir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Yeryüzünde sıcaklığın dağılışında temel etken güneş ışınlarının geliş açısıdır.

I. Çanakkale

II. İzmit

III. Ankara

IV. Antalya .

V. Erzurum

Buna göre yukarıda verilen şehirlerin hangilerinin güneşten aldığı enerji yaklaşık aynı olur?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın diğer hayvancılık faaliyetlerine göre daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.