Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 81 | (19.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 81 | (19.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Farklı anlamlar ve farklı anlama biçimleri, tarihsel süreç içinde kültür değişiminden ayrı düşünülemez. (II) İnsanda anlam birliğine karşı bir arzu ve eğilim varsa da bu ancak maddi ve pratik yaşam için söz konusu edilebilir. (III) Bu bağlamda çeşitli çoklukta yorumlar nasıl nesnel ortaklıklar alanında istenmeyen bir durumsa soyut yaşantılar alanında da tek anlamlılık arzu edilen sonuç değildir. (IV) Sanat ve felsefe; düşünce çoğalmaya, çeşitlenmeye müsait bir alan içinde var olmasaydı asla gelişemezdi. (V) Sanat ve felsefenin temelinde hayat yer aldığından bu alanlara ait ürünlerde hayatın farklı
biçimlerde yorumlanması ile karşılaşılabilir. (VI) Çünkü sanatçı ve felsefecilere göre tek anlamlılık, varlığın hakikatine ve hayatın akışla süren düzenine aykırıdır.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Gittikçe şiirsizleştiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum ama bunu kabul etmek istemeyenler var. Ne olup bittiğinin farkında değiliz. Herkes şiire kendine göre, kendi şuur seviyesine göre yaklaşıyor. Eskiden bazı şairlerin şiirlerini düşük seviyeli bulurduk. Şimdi onlardan daha çok ve alt seviyede şair var ortada. Şairanelikten uzaklaşmış, gerilimin sınırında, birbirine çarparak, elindeki telefonda kim varsa ona sabahtan akşama kadar küfrederek, sürekli bir şeyler açıklayarak dolaşan insanlar arasındayız. Bu kadar çok polisin olduğu, dolayısıyla çok fazla gerilimin olduğu bir toplumda şiirin bir tür antidepresan gibi kullanıldığının, şuursuzca tüketildiğinin farkında değiliz.


Bu parçada yazarın yakındığı asıl durum aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türk edebiyatı tarihine bakıldığında bu edebiyatın; daha çok şiir merkezli, şiir ağırlıklı bir seyir izlediği görülmektedir. Gerek en eski zamanlardan kalan sözlü edebiyat ürünleri gerekse yazılı edebiyat ürünleri, şiir üzerine kurulmuş ve şiir üzerinden gelişmiştir. Öyle ki Türk toplumunda şiir; pek çok yazarın, edebiyat dünyasına adım attığı cümle kapısıdır. Dolayısıyla Türk edebiyatının şiir merkezli oluşu, Türk edebiyatında köklü bir şiir geleneğinin oluşmasında önemli bir rol oynar. Zaten genel olarak bakıldığında da şairler; yaşadıkları dönemin özelliklerine göre farklı poetik eğilimler, arayışlar peşine düşseler bile kendilerinden önceki edebî birikimi, geleneği göz ardı edemezler çünkü...


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Felsefecilerin yani filozofların yazdıkları kitaplar, salt felsefi görüş ve düşünceleri açıklayan kitaplar olarak karşımıza çıkmaz. (II) Filozoflar kitaplarını oluştururken genellikle toplum üzerinde nasıl bir etki kuracağını ve bu etkiyi sağlamanın yollarını arar. (III) Okurların zihinlerine aktarmaya çalıştığı düşünceleri en uygun biçimde ve en etkili hangi sözcüklerle ifade edebileceğinin peşine düşer ve dilden ustaca faydalanmaya çalışır. (IV) Dolayısıyla filozofların bir şair ya da yazar yönleri bulunmaktadır. (V) Çünkü onlarda eserlerinin yaratım sürecinde şair ve yazarlar gibi sancılar çeker.


Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Atın, tarıma geçişten önce evcilleştirildiğine ilişkin tezler de var. (II) Ancak atı ilk kimlerin hangi coğrafi bölgede evcilleştirdiği çok tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. (III) Batılı pek çok araştırmacı, atın ilk kez Hint-Avrupalılar veya İskitler tarafından evcilleştirildiğine dikkat çekmektedir. (IV) Ama Kafkaslarda, Orta Asya’da ele geçen arkeolojik ve zoolojik bulgular, atın bu bölgelerdeki tarihi hakkındaki bilgilerin sürekli değişmesine yol açmakta. (V)
Bir at kuşamının (gem) atın ağız yapısında ve dişlerinde bıraktığı izleri eksen alan araştırmalar, İÖ 4000 civarında Ukrayna steplerinde de atla insan ilişkisinin olduğuna işaret ediyor.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

XX. yüzyılın hemen başında Uygurlardan kalma metinlerin elde edilmesi, bilim dünyasında yeni bir heyecan yaratmıştı. Rus ve Alman heyetleri, Doğu Türkistan'a düzenledikleri araştırma gezilerinden sonra Türk dilinin eşsiz yaratılarını istekle ve zahmetle gün ışığına çıkardılar. Bu, bilim dünyası için büyük bir keşif olmasının yanı sıra gerçekten paha biçilemez bir başarıydı.


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Millî Mücadele’nin (I) kilometre taşlarından biri ve Kastamonu ormanlarının yemyeşil (II) dokusuyla bezenmiş İstiklal Yolu'nun (III) başlangıç noktası
olan İnebolu, tarihî evleriyle ünlü şirin bir ilçe. Aşı boyası (IV) ile renklendirilmiş ahşap evlerle dolu sokaklar, âdeta bir açık hava müzesine benziyor. Rotanın ikinci yerleşim durağı olan Küre ise bir madencilik merkezi. Bir zamanlar hayli işlek olan bu rota üzerinde bir çok (V) han bulunmaktaydı.


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
63a5b beş basamaklı doğal sayı olup 15 İle tam bölünebilmektedir.

Buna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İki basamaklı birbirinden farklı üç tek doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
3 < | x - 1 | < 9

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir sınıfta Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 35 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı ve her iki dili bilenlerin sayısının ise 3 katına eşittir.


Buna göre, bu sınıfta Almanca bilen öğrenci sayısı kaçtır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bugün günlerden pazar ve saat 14.20 ise 84 saat sonra hangi gün ve saat kaç olur?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  • (I.kutu) 4 siyah 3 beyaz

  • (II.kutu) 5 siyah 4 beyaz


I. kutudan bir top çekilip rengine bakılmadan II. kutuya atılıyor. Daha sonra II. kutudan bir top çekilip rengine bakılmadan I. kutuya atılıyor.

Buna göre, kutulardaki topların son durumdaki renk durumunun başlangıçtakiyle aynı olma olasılığı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir kamyonun kasasına 32 buzdolabı ile 35 çamaşır makinesi veya 42 buzdolabı ile 15 çamaşır makinesi doldurulabiliyor. Buna göre, bu kamyonun kasasının tamamına kaç tane çamaşır makinesi doldurulabilir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi “İki Dünya Savaşı” arasında meydana gelen ve savaşa doğrudan neden olan bir gelişme değildir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi “Dünya Ekonomik Buhrana” karşı Türkiye’de alınan önlemlerden biri değildir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Atatürk;

I. laiklik,

II. devletçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerden hangilerinin siyasî parti tartışmaları dışında tutmayı istemiştir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Birinci TBMM 23 Nisan 1920’de miili bağımsızlık ve milli birliğin sağlanması için meşru bir kuruluş olarak açılmıştır. Fakat büyük sorunlar ve olağanüstü tehlikelerle karşılaşılmıştır.


Aşağıdakilerden hangisi bu büyük sorunlar ve tehlikelerden bîri olduğu savunulamaz?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Ankara’nın Temsil Heyeti’nin merkezi olmasını Doğunun terkedilmesi anlamına geleceği için karşı çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti’nde bir kişinin işyeri açması için sahip olması gereken hak aşağıdakilerden hangisidir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özellik­lere sahiptir. Bazı yerler geniş ovalar ve platolar, bazı yerler dağlık ve engebeli alanlar, kimi yerler ise kayalık ve bataklıklardan oluşur. Ülkemizdeki yüzey şekillerinin farklılık arz etmesi arazi kulla­nımını da çeşitlendirmiştir.


Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğ­ru arazi kullanımına ömek gösterilemez?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göç hareketlerinde genelde bireylerin kendi kara­rı ve rızası esastır. Buna göre Türkiye’de görülen aşağıdaki göç­lerden hangisinin diğerlerinden farklı bir ne­dene bağlı olduğu söylenebilir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin temel tahılı olan ve bol su ile sıcaklık isteyen bu ürünün ülkemiz­deki üretimi ise diğer tahıllara göre daha kısıtlıdır. Ülkemizde, genellikle akarsu boylarında, toprak içerisinde açılan ve tava adı verilen içi suyla dolu küçük havuzlarda tarımı gerçekleştirilir. Bu havuz­lar sivrisinek larvaları için uygun bir ortam oluştur­duğu için tarımı yerleşim birimlerine uzak yerler­de yapılır.


Bu parçada sözü edilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

HABER


Oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşiyor. Bugünkü dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Ay 152 yıl sonra ilk kez bu akşam her zamankinden daha parlak bir renge bürünecek, hafif kırmızı gözükecek ve mavi olacak.


Süper kanlı mavi ay olarak bilinen olayın en iyi izleneceği yerler ABD’nin batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak. Türkiye’den bakıldığında Dünya’nın gölgesi Ay’ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görünecek.


Gazete Haberi


Yukarıdaki gazete haberinde bahsedilen süper kanlı mavi ay olayından 3 hafta sonra ay hangi evrede gözlenir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Dolunay

II. İlk dördün

III. Yeniay

IV. Son dördün

Evrelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Çevre sorunlarına çözüm bulmak isteyen öğrenciler aşağıdaki önerileri sunuyorlar.

Eda : Organik tarım çevre sorunlarının azalmasını sağlar.

Seda : Fabrika bacalarına filitre takmak hava kirliliğini önler.

Beyza: Toplu taşıma araçlarını kullanmak atmosfere daha az zararlı gaz gönderilmesini sağlar.

Hangi öğrencilerin önerileri doğrudur?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
a. Kuraklık
b. Buzulların erimesi
c. Canlı çeşitliliğinin artması
d. Çölleşme

Yukarıda verilenlerden hangileri küresel ısınmanın sonuçlarıdır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Nahçivan anlaşması ile kurulan Türk Konseyinin kuruluş yılı nedir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İstiklal marşı ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.