Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 77 | (13.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 77 | (13.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerin hangisinde “çıkarmak” sözcüğünün başta verilen anlamıyla örnek cümle uyuşmaz?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bu film son dönemde en çok sözü edilen filmlerden biri. (I) İzleyenler - ben izlemedim - güldüklerini söylüyorlar. (II) Okuduğum eleştirilere göre bu gülmeler, güleriz ağlanacak hâlimize gülüşleri. (III) Film, değer yargıları olmayan, cahil bir adamın maceralarını işliyor. (IV) Başkarakterin düştüğü onur kırıcı durumlar bir güldürü havası içinde sunuluyor. (V) Film, gelecek planları yapmayan, kendini eğitmeye çalışmayan gençliğimize tutulan bir ayna gibi.


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edilen filmin konusuyla ilgili bilgi verilmemiştir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Adanın doğu yönünde karşınıza çıkan ilk köyün adı Aşağıyapıcı. (II) Bandırma’dan Erdek’e, oradan da Aşağıyapıcı köyüne sürekli işleyen minibüsler var. (III) Özel aracınız varsa yarım saat sonra köyün içinde oluyorsunuz. (IV) Aşağıyapıcı, adanın en büyük köylerinden biri olmasına karşın, burada konaklama tesisi yok. (V) Erdek’in baskısı altında kalınarak, turizme yönelik pek fazla çalışma yürütülmemiş.


Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Görülmedik şey, görülmedik şey (I) Bu saate kadar nerede kalabilir (II) Çıkarken hiç kimseye bir şey söylemedi mi (III) Odasını da mı kilitledi (IV) Niçin (V)


Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
“Buradakilerin hiçbiri başarımızdan dolayı bizi tebrik etmediler.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Toplamları 222 olan iki basamaklı, birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının en küçüğünün alabi­leceği kaç farklı değer vardır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
a ve b birer pozitif tam sayıdır. 3a - 4b = 60 eşitliği veriyor.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi a + b top­lamlarından biri olamaz?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
4 ile bölündüğünde kalan 1, 6 ile bölündüğünde kalan 5 ve 9 ile bölündüğünde kalan 2 olan üç basamaklı en küçük iki farklı doğal sayının top­lamı kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Burçin, Sinem ve Polat’ın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

Üçünün şimdiki yaşlarının ortalaması 14’tür.

Burçin, Sinem’in şimdiki yaşındayken, sinem 12 yaşındaydı.

Polat, Sinem’in şimdiki yaşına geldiğinde Burçin 24 yaşında olacaktır.

Buna göre, Sinem’in şimdiki yaşı kaçtır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir grup arkadaş, aralarında para toplayarak bir ki­tap satın almak istiyor.

Eğer içlerinden biri kitap parasının % 10’unu öderse, geri kalanların her biri 12’şer lira öde­yecektir.

Eğer gruptakilerin yarısı, kişi başı 15’er lira öders­e, geriye kalanların her biri, kişi başı 9’ar lira ödeyecektir.

Buna göre, kitabın fiyatı kaç liradır?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir pozitif tam sayının, kendisi haricindeki pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisinden küçükse, o sayıya “parlak sayı” denir.

Örneğin; 16 sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı 1+2+4+8 = 15’tir. Bu nedenle 16 sayısı parlak sayıdır.

Buna göre, 18’den 30’a kadar (18 ve 30 dahil) kaç tane parlak sayı vardır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Saatteki hızı 90 km olan 200 metre uzunluğunda­ ki bir tren, uzunluğu 1500 metre olan birinci tüne­li geçtikten sonra, uzunluğu 2300 metre olan ikinci tüneli de geçiyor. Birinci tünelin bitiş noktası ile ikin­ci tünelin başlangıç noktası arasındaki mesafe 500 metredir.


Buna göre, bu tren, birinci tünele girmeye baş­ladıktan kaç saniye sonra ikinci tünelden tama­men çıkar?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göçebelik nedeniyle geniş bir coğrafyaya yayılıp farklı kültürlerle etkileşim içerisine giren Türk boy ve kavimleri bu süreçte Gök Tanrı inancı dışında farklı din ve inançlarda benimsemişlerdir.


Benimsenen inanç ve benimseyen boy ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Anadolu Selçukluları sosyal devlet anlayışı çerçevesinde egemen oldukları coğrafyayı kervansaray, medrese, bimaristan ve darüşşifalarla donatmıştır. Anadolu’da bugün hâlâ kullanılabilen en eski darüşşifa — ilinde bulunan — Darüşşifasıdır.


Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

I. Dünya Savaşı sırasında Arap Yarımadasında bazı kabilelerin İngilizlerle Osmanlı kuvvetlerine karşı iş birliği içinde olmaları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin geçerliliğini kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren yabancı devletlerin baskısıyla azınlıklara tanınan ve sosyoekonomik toplumsal dengenin bozulmasına neden olan ayrıcalıklara aşağıdakilerden hangisiyle Millî Mücadele sürecinde ilk defa karşı çıkılmıştır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kurtuluş Savaşı sürecinde Anadolu halkının işgalcilere karşı bağımsızlıklarını korumak adına silahlı direniş örgütleri kurmaları, yaşadıkları coğrafyanın çoğunluğunun kendilerine ait olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan cemiyetler kurmaları aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini fiilen benimsemiş olduklarının göstergesidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında atılan yenilikçi adımlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye, III. ye IV. jeolojik zamanlarda kuzeyden Av­rasya Lövhası, güneyden Afrika ve Arap Yarımada­sı levhalarının birbirine yaklaşması sonucunda sı­kışarak toptan yükselmeye uğramış genç oluşumlu bir araziye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin III. ve IV. je­olojik zamanlarda epirojenik hareketlerle toptan yükseldiğinin kanıtları arasında gösterilemez?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bitki toplulukları hakkında araştırma yapan Coğraf­ya Öğretmeni İsmail Palaz ve bir grup öğrenci Nur Dağları ile Kaz Dağlan arasında kıyı kuşağı boyun­ca bitki örnekleri toplamışlardır, Buna göre, kıyı boyunca toplanan bitki çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Hakkâri, Rize ve Muğla illerinde arıcılığın yapıl­ması

II. Kırşehir'de küçükbaş hayvancılığın yaygın ol­ması

III. Erzurum - Kars ve Ardahan'da mera hayvancılı­ğının gelişmesi

IV. Ege Denizi koylarında kültür balıkçılığının gelişmesinde

Yukarıda verilen hayvancılıkla ilgili ekonomik fâaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde beşerî faktörler daha belirleyici olmuştur?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

  • Isınmaya ve aşınmaya karşı dirençlidir. İtfaiyeci elbiselerine yanmazlık özelliği vermede ve oto­mobillerin fren balatalarında kullanılır.

  • Çeliğe sertlik, direnç kazandırma ve paslanmaz özelliği vermede kullanılır.

  • Suni gübre üretiminde ham madde olarak kul­lanılır.

  • İletkenliği sayesinde elektrik ve elektronik sana­yisinin ham maddesini oluşturur.


Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye*. farklı jeolojik zamanlarda oluşmasından dolayı jeolojik ve jeomorfolojik birçok doğal kayna­ğa sahiptir.

Buna göre;

I. Bakır madenine dayalı elektrik elektronik sanayi kolunun gelişmesi

II. Rafting turizminin gelişme göstermesi

III. Jeotermal enerji potansiyeli sayesinde hem enerji Üretiminde hem de sağlık turizminde istih­damın oluşması

IV. Doğal gaz ile çalışan termik santrallerden elekt­rik üretiminin yarısından fazlasının üretilmesi

faaliyetlerinden hangilerinin ülkemizde yapıla­bilmesi için gerekli olan doğal kaynağa sahip olunması zorunludur?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Dünya’nın ilk başörtülü devlet başkanı unvanı­na sahip olan “Halime Yakup” aşağıdaki ülkeler­den hangisine devlet başkanı seçilmiştir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ekim 2019 tarihinde TSK ile Suriye milli ordusunun Suriye’nin kuzeyine terör örgütlerine karşı başlattığı harekatın adı nedir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Su damlalarının, küreye benzer şekil alması

II. Bazı böcek türlerinin su yüzeyinde yürüyebilmeleri

III. Kağıt havlunun sıvıyı emmesi
Yukarıda verilen olayların hangileri yüzey geriliminin etkisi ile gerçekleşir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ali yağışlı bir günde gökyüzünde şimşek çakmasının ardından bir süre sonra gök gürültüsünü duymaktadır.


Şimşek ve gök gürültüsü aynı anda meydana gelmesine rağmen Ali’nin bunları farklı zamanlarda algılamasının nedeni;


I. Ali’nin kulağında problem olması


II. Ali’nin gözlerinin kulaklarından daha hassas olması


III. Işığın enine bir dalga, sesin ise boyuna dalga olması


IV. Işığın havadaki ortalama hızının, sesin havadaki yayılma hızından daha fazla olması


yargılarından hangileridir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aynı cins tanecikten oluşan bir madde ile ilgili

I. Belirli bir erime noktası vardır.

II. Sembol ile gösterilir.

III. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.