Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 65 | (23.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 65 | (23.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Dünya bir ---- olarak algılanmaya başlanınca insanların ona müdahale edip daha iyi ---- için bir şeyler denemeleri de normalleşti. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Atmosfer olmasa Dünya’daki canlılar Güneş’ten ve uzaydan gelen radyasyona, meteor bombardımanına ve aşırı sıcaklığa maruz kalır; hayatlarına devam edemezler. (II) Gaz, sıvı ve diğer parçacıklardan oluşan bir katmanla atmosfer, Dünya’yı çevreleyerek canlıları bu potansiyel ölümcül tehditlere karşı korur. (III) Atmosferin troposfer olarak adlandırılan bölümü sayesinde Dünya’daki hava olayları yaşanır. (IV) Troposferin üstünde stratosfer bulunur ve bu katman aynı zamanda ozon tabakasını da içerir. (V) Ozon tabakası ise insan faaliyetlerinden yayılan kimyasallar sonucu zarar gördüğünde yeryüzünde aşırı ısınma ve soğumalar baş gösterir.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde atmosferin işlevinden söz edilmemektedir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çocuk sorunları ilk kez 1923 yılında, İsviçre’nin Cenevre kentindeki bir toplantıda tartışılmış ve bunun ardından kabul edilen çocuk hakları “Cenevre Bildirisi” adıyla yayımlanmıştır. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Uykusunun geldiğini nerden biliyor? (II) Buna epey şaştıysa da koydu başını onun dizine. (III) Uzun uzun düşündü sonra. (IV) Ne dizeler geçiyordu aklından ne şairler... (V) Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. (VI) Yolun tamamı yetmiş miydi gerçekten? Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tanrı yetenek vermediğinden parlak sunuş sözleri bulamam bir türlü ( ) bulduklarım da yapay ve soğuk görünür. Bir de şu soruyu kendime sormadan edemem ( ) Doğru mu bu yaptığım ( ) Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

----. Yaşamını sürdürebilmek için çevredeki göstergeleri anlamlandırır. Bu durum, ona doğadaki yerini ve işlevini keşfetme olanağı sağlar. Örneğin kuşlar göç aylarının geldiğini doğadaki birtakım değişimlerden anlayabilir, arılar ise bol çiçekli tarlaların yönünü bir esintiden çıkarabilirler. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Üç basamaklı ABC doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısına bölündüğünde bölüm 20, kalan ise iki basamaklı BC doğal sayısı oluyor. Buna göre, toplamı kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir sınıftaki öğrencilerin bir sınavda aldıkları puanların ortalaması hesaplanıyor. Eğer sınıftaki erkek öğrencilerin her biri 3 puan daha az alsaydı sınıf ortalaması 2 puan azalmış olacaktı. Sınıfta 24 erkek öğrenci olduğuna göre, toplam kaç öğrenci vardır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir parkurda sabit hızla koşan bir atletin koşmaya başladıktan 3 saniye sonra, parkuru tamamlamasına 96 metre; 8 saniye sonra ise 56 metre kalıyor. Buna göre, atletin koştuğu parkurun uzunluğu kaç metredir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir manav, elinde bulunan bir miktar elmanın dörtte birini kilogramı 3 TL’den, kalanını ise kilogramı 2 TL’den satmış ve bu iki satışın her birinden 12 TL kâr elde etmiştir. Buna göre, manav toplam kaç kilogram elma satmıştır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir mobilya mağazasındaki dolaplar 3 veya 4 raflıdır. Bu dolaplardaki toplam raf sayısı 50’dir. Buna göre, mağazada bulunan dolapların en az kaç tanesi 4 raflıdır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
4 matematik ve 4 istatistik bölümü öğrencisi arasından her iki bölümden en az birer öğrencinin bulunacağı 4 temsilci seçilecektir. Bu temsilciler kaç farklı şekilde seçilebilir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Tımar sistemi sayesinde devlet hazinesinden para harcamadan her an savaşa hazır büyük bir atlı birlik yetiştiriliyordu. Toprağın boş kalması engellenerek üretimin artırılması ve devamlılığı sağlanıyordu. Reayanın ödemesi gereken vergileri, dirlik sahibi topluyor ve buna karşılık cebelü adı verilen askerlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Sipahiler bölgelerinin huzur ve güvenliğinden de sorumluydular. Böylelikle devletin merkezî otoritesi, gücünü ülkenin en uç noktalarına kadar ulaştırabiliyordu.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi aşağıdaki alanların hangisinde işlev görmemiştir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşanmış, çeşitli resmî ve özel gazeteler yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan
I. Takvim-i Vekâyi,
II. Tercüman-ı Ahvâl,
III. Tasvir-i Efkâr
gazetelerinden hangileri özel gazetedir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasına katkıda bulunan ve bu fermanı Gülhane Parkı’nda okuyarak halka duyuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Yeni Türk Devleti’nin millî egemenlik ilkesi üzerine kurulacağını gösteren ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî işlemlerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla 1934 yılında aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Atatürk’ün, “Mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için özellikle de ekonomik alanda kamu imkânlarını fiilen seferber kılmaktır.” şeklinde tanımladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle Dünya’da ve içinde bulunduğu bölgede jeopolitik öneme sahip bir ülkedir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’de yaşanan iç göçler dikkate alındığında aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisinin mevsimlik göçler üzerindeki etkisi daha azdır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de bazı büyük sanayi tesislerinin, kıyı kesimlerinde kurulmasının nedeni bu alanların başlıca hangi avantajıyla ilişkilidir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de son yıllarda enerji üretimi ve tüketiminde doğal gazın payının artmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir kimsenin bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için bir üçüncü kişinin şahsına veya malına zarar vermesi hâli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ayrımcı rejime son verme çabalarından dolayı 1993’te Nobel Barış Ödülü’nü alan ve Aralık 2013’te hayatını kaybeden, demokratik yollarla seçilen ilk Güney Afrika devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan İngiliz hayalî dedektif kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Halk Edebiyatı’nın bir çeşidi olan Âşık Edebiyatı geleneğinin temsilcilerinden biri değildir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 1. Bir tür enerjidir.

 2. Birimi joule ve kaloridir.

 3. Termometre ile ölçülür.

 4. Maddeler arasında alınıp verilebilir.


Yukarıda ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

 1. Dünya'dan 400, Ay'dan 100 kat büyük

 2. Dünya'dan 4, Ay'dan 100 kat büyük

 3. Dünya'dan 100 Ay'dan 400 kat büyük

 4. Dünya'dan 4, Ay'dan 400 kat büyük


Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinde Güneş'in Dünya ve Ay'a göre büyüklük oranı doğru verilmiştir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. Dünya'nın Ay'dan büyük olması

 2. Ay'ın ile Dünya'nın hareket sürelerinin farkı

 3. Ay'ın kendi etrafında dönmesi


Ay takvimi ile Güneş takvimi arasındaki gün farkının nedeni yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 • Organel çeşitliliği

 • Sitoplazma miktarı

 • Çekirdek büyüklüğü

 • Hücre zarının yapısı


Verilen özelliklerden kaçı bitki ve hayvan hücresi için kesinlikle farklılık gösterir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.