Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 59 | (15.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 59 | (15.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) II. Köktürk Devleti’nin kuruluşunda Vezir Tonyukuk’un büyük yardımı olmuştur. (II) Tonyukuk, Kutluk Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge Kağan Dönemi’nde vezirlik yapmış önemli bir devlet adamıdır. (III) Uygurların mimari alanda eserler vermeleri ve duvar resimleri yapmaları, ayrıca halktan toprak ve ev vergisi almaları yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtıdır. (IV) Çinlerle olan iyi ilişkiler sonucunda Uygurlar kâğıt ve matbaayı kullanmıştır. (V) Uygurlar, uygarlık bakımından diğer Türk devletlerinden daha ileri gitmişlerdir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde niteleme amacıyla kullanılmış söz yoktur?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kahverengi orman toprak tipi, orman örtüsü altında gelişir. Organik madde yönünden benzeri olmayan bir toprak çeşididir. Kahverengi orman topraklan kireçli ve kireçsiz olmak üzere iki gruba ayrılır.


Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilenlerle uyuşmamaktadır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Melih Cevdet Anday; şiirimize, edebiyatımıza yüzyıllar boyunca egemen olan romantizmi yıkmış; şiiri aklın egemenliğine bırakmıştır. (II) Akılcı ve toplumsal çizgide eser veren, somut ve belirgin bir insan sevgisini edebiyatımıza getirmiştir. (III) Edebiyatımızda toplumsal ve kavgacı bir şiire de yönelen sanatçı, çeşitli şiirlerinde toplum ve insan değerlerini de savunmuştur. (IV) Fakat bu yenilikçi sanatkâr, “Yeni bir eser nasıl olmalı?” fikrinin değil, “ Eski şiir ne değildi?” fikrinin çevresinde dolaşmaya başladığı için kendini sınırlamıştır. (V) Bu fikir de onun her şeyiyle özgür olmasını daha ilk durumda engellemiştir.


Bu parçada Melih Cevdet Anday’ın eserlerini oluştururken istediği gibi davranamayışının nedeni numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Bey Dağları Sahil Millî Parkı, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ili sınırları içinde yer almaktadır ve 1972 yılında millî park olarak ilan edilmiştir.

II. Batı Torosları oluşturan bu genç Bey Dağları, ana kaya itibari ile başlıca serpantin ve kalkerden oluşmaktadır, ayrıca 31.018 hektarlık bir yüz ölçümüne sahiptir.

III. Millî parkın kıyı bölgelerinde kızılçam varken orman örtüsü yükseldikçe yerini karaçam ve sedire bırakır.

IV. Ayı,.kurt, tilki, yaban keçisi, vaşak, sincap, oklu kirpi gibi kara memelilerinin yanında kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanmaktadır.

V. Aynı zamanda millî park, otsu flora yönünden zengindir ve bine yakın bitki türünden yirmi beşi parka özgü endemik türdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır.

II. Venizelos Atatürk’ü 1934’teki “Nobel Barış Ödülü”ne aday göstermiştir.

III. Nesturi Ayaklanması, Haliç Konferansı, Şeyh Sait İsyanı, Ankara Antlaşması (1926) Musul Sorunu’yla bağlantılı gelişmelerdir.

IV. Türkiye’nin 1930’dan sonraki dış politikasının şekillenmesinde İtalya, Almanya gibi devletlerin yayılmacı politikaları da etkili olmuştur.

V. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde, Boğazlar Komisyonu kaldırıldı, ve komisyonun görevleri tamamen Türkiye’ye devredildi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İki basamaklı birbirinden farklı üç tek doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bugün günlerden pazar ve saat 14.20 ise 84 saat sonra hangi gün ve saat kaç olur?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir kamyonun kasasına 32 buzdolabı ile 35 çamaşır makinesi veya 42 buzdolabı ile 15 çamaşır makinesi doldurulabiliyor. Buna göre, bu kamyonun kasasının tamamına kaç tane çamaşır makinesi doldurulabilir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

200 metre uzunluğundaki bir köprü, yol çalışması nedeniyle iki parçaya ayrılıyor. Birinci parçanın %20’si ikinci parçanın %25’inden 4 metre daha uzundur. Buna göre, yolun büyük parçasının uzunluğu kaç metredir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir sınıftaki sıralara erkek öğrenciler üçer, kız öğrenciler ikişer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Eğer kız öğrenciler üçer, erkek öğrenciler ikişer otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Buna göre, sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2020 Yılı Avrupa Kültür Başkentleri seçilen şehirler aşağıdakilerden hangileridir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Jim Yong Kim’den boşalan Dünya Bankası (WB) başkanlığına 5 Nisan 2019 itibarıyla aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
2019 NATO Zirvesi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Anadolu’ya Türk akınları Avrupa Hunları ve Sabarlar tarafından gerçekleştirilmişse de bu akınlar yerleşme amaçlı olmamıştır.

Anadolu’nun Türkleşme sürecini hızlandıran gelişmeler arasında;

I. Yabgulular Meselesi,

II. Malazgirt Savaşı,

III. Pasinler Savaşı

durumlarından hangileri yer alır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kalıcı hâle gelmesini sağlayan savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Osmanlı Devleti’nde tımar topraklarının; mülkü devletin, kullanım hakkı köylünün, idaresi sipahinindir. “Tımar Sistemi”nin uygulanmasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Osmanlı padişahının, Habsburg hanedanı hükümdannı “sezar” olarak tanıması ve mütekabiliyet ilişkisini kabul etmesi

Avusturya’nın yeni harp teknolojisini kullanması neticesinde imzalanması

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Mondros Ateşkesi sonrasında işgallere karşı kurulan bağımsızlıkçı, milis, düzensiz silahlı örgütlere “Kuvvayımillîye" denir. Kuvayımillîye hareketi liderleri ve mücadele ettiği yerler hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
A merkezi: 40° Kuzey / 30° Doğu
B merkezi: 40° Kuzey / 41 ° Doğu
C merkezi: 37° Kuzey / 41° Doğu

Yukarıda üç farklı merkezin coğrafi koordinatları verilmiştir.

Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Taş kömürü yataklarının oluşumu (Birinci Jeolojik Zaman),

II. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları'nın oluşumu (Uçuncu Jeolojik Zaman),

III. Ege Denizi’nin oluşumu (Dördüncü Jeolojik Zaman)

Yukarıda verilen coğrafi olaylardan hangilerinin oluşum zamanı doğru verilmiştir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Yağış azlığı,

II. Karstik arazi,

III. Olumsuz kış koşullan,

IV. Yüksek ve engebeli arazi

Türkiye'deki tenha nüfuslu yerlerin bazı gerekçeleri yukarıdaki gibidir.

Aşağıda verilen tenha nüfuslu yerler ile yukarıdaki gerekçeler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye'deki tarımsal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

1902 Anayasası’na değişikliğine göre, savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hâl sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kaç ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
'Bir hayalim var o da dört çocuğumun ten rengiyle değil karakteriyle değerlendirilmesi.' sözleriyle ırkçılığa karşı olmasıyla bilinen Nobel ödüllü kişi aşağıdakilerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Erkek üreme sisteminde üretilen üreme hücresi .......I........

Dişi üreme sisteminde üretilen üreme hücresi ........II.......

Dişi ve erkek üreme hücresinin birleşme olayına ......III.... denir.

Yukarıdaki bilgilerde I, II ve III ile gösterilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İnsanlardaki üreme yapı ve organları içerisinde mayoz bölünme gerçekleştirebilen organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I.Doğal uydular

II.Uzay mekikleri

III.Uzay sondaları

IV.Uzay istasyonları

Yukarıdakilerden hangileri uzay kirliliğine yol açabilir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Optik gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az bulutlu yerlerde kurulurlar. Selin

Ülkemizde en gelişmiş gözlemevi Antalya’da Toros Dağlarına kurulan TÜBİTAK ulusal gözlem evidir Ceren

Şehir ışıklarının parlaklığı gökcisimlerinin parlaklığını sönük bırakır. Bu yüzden optik gözlemevleri şehirlerin içine kurulmalıdır. Eren

Gözlemevleri ile ilgili olarak yorum yapan öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorum doğrudur?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.