Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 48 | (10.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 48 | (10.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Doğu’nun sınırlarına sığmayıp bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmış, uzun bir hikâyedir Leyla ve Mecnun. Oysaki sadece Arap kabilelerinin birinde yaşayan Kays ile Leyla’nın aşk hikâyesiydi. Ama anlattığı duygu, nefes alan tüm insanların yüreğinde filizlenen bir ateşin bestesiydi.


Bu parçada geçen “bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Zehra romanının Suphi Bey’i, kendinden yirmi yıl önce yayımlanmış İntibah’ın Ali Bey’inin neredeyse aynısıdır. (II) Tanzimat’la beraber otoriter sultanın artık çok da etkili olamaması toplumu “babasız” bıraktığı için toplum da kaygan bir zemindedir. (III) Bu durum hem siyasal hem de edebî söylemde “baba arayışı” biçiminde dile getirilmiştir. (IV) Nitekim bu dönem romanlarının genel bir özelliği olarak başkarakterler, dolayısıyla metinler yetimdir. (V) Tanzimat romanlarının temel benzerliklerinden biri olan başkarakterin yetim olması, İntibah ve Zehra'da daha çok göze çarpar.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

I. Karahanlılar, 10. yüzyılın ilk yarısında Müslüman olduktan sonra Türkistan’da başkent Kaşgar olmak üzere Türk dünyasının ikinci büyük kültürel dönüşümünü hayata geçirecek bir devlet kurdu.


II. Dönemin hakanı tarafından Has Hacip unvanı verilen Balasagunlu Yusuf eserine “TuranlIların” yani Türklerin ifadesiyle “Kutadgu Bilig” adını koydu.


III. 840 ile 1212 yılları arasında İslam dünyasının en doğudaki kültür merkezi ve dinlerin buluşma noktası olan Kaşgar, Karahanlılarla birlikte İslam uygarlığı çerçevesinde şekillenen Türk uygarlığının da başkenti hâline geldi.


IV. “Kutlu Bilgi” anlamına gelen bu adın verildiği eser, Göktürk ve Uygur dönemlerinin Türkçe yazma geleneğinin devamı olup İslamiyet Dönemi Türk edebiyatının en nadide örneklerinden biri oldu.


V. Bir yandan Arapçanın Türkistan’dan İspanya’ya kadar yayıldığı, bir yandan da Farsçanın özellikle Samanilerin etkisiyle İran ve Maveraünnehir’de edebî ve diplomatik bir dil hüviyeti kazandığı bu dönemde Balasagunlu Yusuf, Türkçe manzum bir eser kaleme aldı.


Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Girişimsel yöntemler fizik tedaviye ya da ameliyata alternatif değildir. (II) Bir hastada girişimsel tedaviye karar verilebilmesi için daha önce ağrı kesiciler ve diğer ilaçlarla çeşitli tıbbı tedavilerin denenmiş ve sonuç alınamamış olması gerekir. (III) Kronik ağrıda, girişimsel işlemlerin uygulanabilmesi için bu ağrının 3-6 ay ve daha uzun sürmüş olması gerekmektedir. (IV) Ayrıca girişimsel tedaviye başlanmadan önce, doğru karar verilebilmesi amacıyla her hasta için fizik tedavi, psikiyatri, ortopedi, beyin cerrahisi gibi ilgili branşlarla durum değerlendirilmesi yapılmasında yarar vardır. (V) Girişimsel ağrı tedavisinde amaç, farklı tekniklerle ağrıyı ileten sinir yollarındaki iletinin durdurulmasıdır. (VI) Bu amaçla siniri tahrip eden ilaçlar kullanılabileceği gibi, “radyo frekans” cihazının ürettiği ısıyla da sinir iletisi durdurulabilir.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Dosyalar kıvamını bulunca ilk fırsatta gündemime alıyor, önce ulaşabildiğim bütün kaynakları okuyor ve başlıyorum. Asıl problemler yazarken ortaya çıkıyor ve sorular sormaya başlıyorsunuz: Şu tarihte acaba neredeydi? Bu konuda ne düşünüyor olabilir? Şu davranışının sebebi nedir? Bunlara benzer soruların cevaplarını ararken yeni bilgilere ulaşıyorsunuz. Başkasının hiç önem vermeyeceği yazılı bir kâğıt parçası, bir fatura, bir kartpostal vb. bile önemlidir. Arşiv kaynakları, süreli yayınlar, mektuplar, hatırat kitapları... En önemlisi, hayatını anlattığınız şahsı yaşadığı devrin içine yerleştirebilmektir. Dolayısıyla biyografi yazarı aynı zamanda dönemi bütün yönleriyle iyi bilmek zorundadır.


Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir dikiş ustası 4 günde 7 pantolon, bir çırak ise 5 günde 4 pantolon dikebiliyor. Bir usta ile bir çırak birlikte çalışarak 153 pantolonu kaç günde dikebilirler
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Emrah ve Funda bir işi bitlikte 7 günde, Funda ve Gülşen 13 günde, Emrah ve Gülşen 8 günde yapıyorlar. Buna göre, bu kişilerin bu işi yapma sürelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir havuzun tamamını I. musluk tek başına 4 saatte, II. musluk tek başına 6 saatte dolduruyor. Dolu havuzu da dibindeki III. musluk 12 saatte boşaltıyor. Havuz boşken bu üç musluk birlikte açılırsa havuzun tamamı kaç saatte dolar?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Esra parası ile 2 kalem ile 3 silgi ya da 4 kalem ile 1 silgi alabiliyor. Esra, parası ile 2 silgi aldığında kalan parası ile kaç kalem alabilir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir mehter takımı 2 ileri 1 geri figürünü 3 kez, 3 ileri I geri figürünü ise 4 kez tekrarladığında bağladığı noktadan kaç adım uzaklaşmış olur?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Lozan Barışı'nda aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenememiştir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 1. Ankara Antlaşması

 2. Moskova Antlaşması

 3. Lozan Antlaşması

 4. Mudanya Ateşkes Antlaşması

 5. Sevr Antlaşması


Yukarıdakilerden hangisinde boğazlar ile il­gili bir karar yer almamıştır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki Savaşlardan hangisini, TBMM hükümeti daha önce işgal edilen toprakları geri almak ve düşmanı ülkeden atmak amacı ile başlatmıştır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin sadece Asya’da varlık gösterdiği söylenebilir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de gece-gündüz süresi arasındaki fark en azdır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye’de deniz turizminin geliştiği aşağıdaki yerlerden hangisi Ege Bölgesi’nde değildir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de bir şehirde ticaretin gelişmiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. Linyit

 2. Rüzgar

 3. Akarsu

 4. Jeotermal

 5. Doğal gaz


Yukarıda verilen kaynakların hangileri enerji üretiminde çevre kirliliğini artırır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan sözleşmenin adı nedir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk gök bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan kararları veto edemez?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kıbrıs'ta petrol araması yapan geminin adı nedir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Her Türk vatandaşına kamu hizmetlerine girme hakkı tanıyan 1982 Anayasası, kamu hizmetine girmede aşağıdaki ölçütlerden hangisini benimsemiştir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi savaş ve sıkıyönetim döneminde dahi sınırlandırılamaz?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 1. Kartonu plastik atık kutusuna atmalıyız.

 2. Plastik torba ile cam şişe aynı atık kutusuna atılmamalıdır.

 3. Aküyü kimyasal atık kutusuna atmalıyız.


Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Petrol arama, üretim ve dağıtım faaliyetini gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yıldızların bir araya gelerek oluşturdukları yıldız kümelerine ne ad verilir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.