Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 105 | (20.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 105 | (20.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Dünyada en çok ülkeyle sınırı olan devlet aşağıdakilerdenhangisidir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Uluslararası At yarışlarında önemli bir yeri olan ve ayrıca Avustralya’nın en büyük ve eski yarış­larından olan “Emirates Melbourne Kupası"nı kaza­nıp tarihe geçen ilk kadın jokey aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Cambridge Üniversitesi'nde Kuantum Fiziği üze­rinde çalışan ünlü fizik bilim insanının araştırma­sı sonucu "Işık seviyesinin gürültü ölçümünü" yapıp tarihe geçen Türk fizikçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
AB bütçesinin tüm gelir ve giderlerini inceleyen, hukuka ve usule uygunluğunu denetleyen Avrupa Birliği Sayıştay Biriminin merkezi aşağıdaki üye ül­kelerin hangisinde bulunmaktadır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük çaplı mermer ve bronz heykeller ile Türk sanat tarihinde iz bırakmış ve en önemli eserleri "Atlı Atatürk Anıtı" ve İstanbul'daki ünlü "Taksim Cumhuriyet Anıtının mimarisi olan heykeltıraş, ressam ve besteci aşağıdakilerden hangisidir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Çok badireler atlatmıştı. Aç kalmış, savaşın ortasında, çatışmalar arasında gecelerini geçirmişti. Dönüp köyüne geldiğinde bir göz odalı evini perişan halde bulmuştu. Günlerce harç kardı, tuğla dizdi. Tek başı­na evini tamamladı sonra sevdiğini evine getirdi. Zor­luklarla yaptığı evi artık sıcacık bir yuvaydı. Hasan arkasına yaslandı, "Korkmuyorum hayattan, karada ölüm yok bana." diyerek çayından bir yudum aldı.


Yukarıdaki metinde altı çizili sözle anlatılmak is­tenen aşağıdakilerden hangisidir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış de­niz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek; onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima'yı unutmak de­mektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceye en yakındır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
"Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürek­liliğidir." sözü bir işi başarmada aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Keçe, yünün ya da kılın su ve sabunla çiğnenip dö­vülerek liflerin birbirine kaynaştırılmasıyla elde edilen ve örtü, yaygı, çadır ya da giysi yapmada kullanılan bir tür kaba kumaştır. Keçenin geçmişi milattan önce­ ki yüzyıllara dayanmaktadır. Koyun ve keçinin olduğu her coğrafyada yapılan kazılarda keçe buluntularına rastlanmıştır. Bulunan eşyalara bakıldığında, göçer­lerde yaşamın her alanında keçenin kullanıldığı gö­rülür. Yündeki keçeleşme, dokuma ve giyim endüst­risinde, liflerin bir kusuru, bir sorun olarak görülmüş ve önlenmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Oysa göçerler, yünün bu özelliğinden yararlanmış, üretimi oldukça zahmetli olan ve beceri gerektiren keçeyi üetirken üzerine yaptıkları motiflerle duygu ve düşüncelerini aktarmışlar ve bu ürünleri birer sanat yapıtına dönüştürmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında, keçenin, insanın elinde var olanı değerlendirmesi­nin, zor koşullarda bile var olmaya çalışmasının, bu varoluş sürecinde kendini ifade edebilmesinin, dolayısıyla sabrın ve emeğin bir simgesi olduğu söylenebilir. Yerleşik yaşamla birlikte değişen koşullarla kaybolmaya yüz tutan, günümüzde çeşitli etkinliklerle yeniden gündeme gelen keçe, bize bu değer­leri hatırlatması açısından da önemlidir.Dokuma ve giyim endüstrisinde seri üretim yaygınlaştıkça, pazarlar birbirini tekrarlayan ürünlerle doldu. Üreticiler bu sorunu el sanatlarının estetiğinden ve geleneksel üretim yöntemlerinden faydalanarak çözmeye çalışıyor. Üreticinin kendi kültüründen yola çıkarak özgün ürünler yaratma çabası içine girmesi açısından keçe iyi bir örnektir.Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi keçe­nin özelliklerinden biri değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu yoktur?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hukukun temelini töre oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi “töre”nin değişmez hükümlerinden birideğildir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İhsaü'l - Ulum adlı eseriyle bilimleri sınıflandırmış, “Muallimi Sani” ve “Abunazar” lakaplarıyla da tanınan Türk-lslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi’nin;

• bireysel özgürlüklerin baskı altına alınmaması,

• basının, kanun dairesinde serbest olması,

• Osmanlı tebaasının kanun önünde eşit olması

maddelerine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Mimar Sinan’ın “çıraklık” eseri kabul edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Yukarıda dörtlüğü verilmiş Necmettin Halil Onan şiiri hangi savaşa ithafen kaleme alınmıştır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı alana havza denir. Bazı akarsular açık, bazıları ise kapalı havzaya sahip olur. Türkiye’nin aşağıdaki akarsularından hangisi kapalı havzaya sahiptir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye’de yetişen yaklaşık 12.000 bitkinin üçte biri Türkiye’ye özgü endemik türlerdir. Bu özelliği ile Türkiye Dünya’daki çoğu ülkeden daha fazla endemik canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
• Alanında iş bulamama

• Ücretlerin düşük olması

• Uygun çalışma ortamının bulunmaması

Yukarıda sıralanan nedenlerle görülen ve iyi eğitimli kişilerin katıldığı göç türü aşağıdakilerdenhangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yüksek dağlık arazilerde görülen ve en yaygın olan köy altı yerleşme birimidir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
801-278 Işlemin sonucunun sondan 5 basamağındaki rakamların toplamıkaçtır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir miktar gül bir şirkette çalışan kadınlara eşit olarak dağıtılacaktır. Gül sayısı 4 tane fazla veya 11 tane eksik olsaydı hiç artmayacak şekilde güller dağıtılabilecekti. Şirkette, 15 tane kadın çalıştığına göre dağıtılacak gül sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İki ucu da açık bir telin 7 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki parçaların her biri, 9 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki her bir parçadan 3 cm daha uzun olduğuna göre, bu telin uzunluğu kaç cm'dir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Eni 8 m, boyu 2 m olan bir halıyı 3 işçi 5 günde dokuyorsa eni 6 m, boyu 8 m olan halıyı 10 işçi kaç günde dokur?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir mağazadaki kasiyer hesap makinesinin üzerine yanlışlıkla su dökmüş ve hesap makinesi bozulmuştur. Bozulan hesap makinesinde sadece 5 ve 6 tuşlarının yeri değişmiştir. Yani 5 tuşuna basılınca 6, 6 tuşuna basılınca 5 yazmaktadır. Bozulmanın farkında olmayan görevli müşterisine, alışverişini 15 ay eşit taksitle ayda 665 lira ödeyeceğini söylüyor. (Kasiyer hesap makinesine bakmadan işlem yapıyor.)


Buna göre, gerçek hesap toplamda kaç TL'dir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Besinler ile ilgili ;

 1. Enerji vericiler; karbonhidratlar ve yağlar

 2. Yapıcı ve onarıcılar; proteinler

 3. Düzenleyiciler; vitaminler, proteinler, su ve mineraller


ifadelerden hangisi yanlıştır ?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. Anadolu leoparı

 2. Kunduz

 3. Aslan


Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin ülkemizde nesli tükenmiştir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

 1. Canlıların besin ihtiyaçlarının karşılanmasında etkilidir.

 2. Doğal dengenin korunmasında baş roldedir.

 3. Dünyayı yaşanabilir hale getirir.


Biyoçeşitlilikle alakalı hangisi ve ya hangileri doğrudur ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit edeninsan kaynaklı faktörlerden değildir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 • Organların ve sistemlerin çalışmasını düzenler.

 • Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir.

 • Vücudun; hafıza, öğrenme ve yönetim merkezidir.


Yukarıda verilen özellikler merkezi sinir sistemi organlarından hangisine aittir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.