Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 102 | (17.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 102 | (17.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Yeni iş modelleri, çalışma yöntemleri ve iletişim tekniklerinin değişmesi sosyolojik olarak önemli olayları doğurmaktadır (I) (ortaya çıkarmaktadır). Yapay zekâ işlemcilerinin endüstriyelleşmesi ile birlikte sosyal alanda değişim hızının birden artacağı, buna rağmen yeni gelen kuşakların bu hıza kolaylıkla adapte olabileceği (II) (kendilerini uyarlayabileceği) düşünülmektedir. Çünkü kuşakların analizi yapılmaya (III)(çözümlenmesine) çalışılırken genel olarak yaşanan büyük ve unutulmayacak olayların kuşaklar üzerindeki yansımaları (IV) (etkisi) dikkate alınır. Son yıllarda dünya; yapay zekâ, robot teknolojileri ve hizmet otomasyonlarında oldukça hızlı ve önemli gelişmelere sahne olmaktadır (yol açmaktadır).(V)

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kemalettin Tuğcu, çocuk ve genç okurların macera ihtiyaçlarını karşılayabilmiş bir yazarımızdır. O, hayali geniş, kalemi açık bir yazardır. Soluklanmadan okursunuz romanlarını. Romanlarında olaylar hızlı seyreder, merak unsuru oldukça kuvvetlidir. Eski Bir Masal işte bu romanlarından biridir. Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bizde okullarda okutulan tarih kitaplarına tamamen harp tarihi gözüyle bakabilirsiniz. Bunların hiçbirinde kültür tarihimize, medeniyet abidelerine, mimarlık eserlerine yer verilmez. Bazılarında görülen izahlar ise devede kulak bile sayılmaz. İşte bütün bunları düşünen merhum Muallim Cevdet, muazzam bir esere imza atıyor: Türk Ahiliği.


Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İnsan ve teknoloji etkileşiminde ibrenin makineleşme yönünde ilerlediğini düşünen çok sayıda uzmanın eskiden bilim kurgu olarak değerlendirilen senaryoları, günümüzde yaşananların sıradan, canlı ve güncel bir aktarımı şeklinde görülmektedir.


Bu cümlede sözü edilen uzmanlarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Vücudun bir kısmı veya tamamı, kısa bir zaman diliminde büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldığında ortaya çıkabilecek hasarlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak birkaç hafta içerisinde şiddetli hasarlar, hastalıklar hatta ölüm meydana geliyor.


Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olayları vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Uçan sinekleri suyun içinden vuran balıklar ( ) fırlatma rampasından atılan füzeler gibi ilerleyen bukalemun dili ( ) düşmanını uzaktan nakavt edebilen karidesler ( ) Bu tür avcı hayvanlardaki “silahlar” hayrete düşürüyor insanı ( )


Bu parçada boş ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte ağ sistemlerinin ortaya çıkışı ve erişimin kolaylaşması interneti hızlı bir şekilde yaygınlaştırmıştır. (II) Yaygınlaşan internet sistemi, kendi içerisinde barındırdığı sosyal etkileşim özelliği sayesinde “sosyal medya” olgusunu ortaya çıkarmıştır. (III) İletişim temelinde bu olgu, insanların birbirleri ile etkileşimli iletişimlerini sağlayan çevrim içi internet platformları olarak tanımlanıyor. (IV) Sosyal medya, yeni kuşak internet uygulamaları içerisinde yer alır. (V) Sosyal medyayı da içine alan yeni kuşak internet uygulamaları Web 2.0 ile ortaya çıkmıştır. (VI) Web 1.0, internetin ilk ortaya çıktığı zamanlarda tek yönlü enformasyon işleyişini ifade etmekteydi ve soyal medya kullanımı bu platformda sınırlıydı. (VII) Ayrıca web 1.0 tabanlı sosyal medya uygulaması, içeriğinin kullanıcılar tarafından şekillendirildiği bir ara yüze sahipti.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İlk romanların ayrı bir yeri vardır, hem yazar için hem de okur için. Yazar, ilk kez okurla paylaşır bir romanını. Okur, ilk kez tanışır bir romancıyla. Öte yandan ----. Doğrudur, yazar anlatacaklarını kendi yaşadıkları üzerinden kurgular. Belki de çevresinden, ailesinden ilham alır. Ne ki bunu yaparken bambaşka bir hayatın da olduğunu gösterir bize. Romanın doğasında, tanımında, doğuşunda var olan bir özelliktir bu. Roman, bireyi diğerlerinden ayıran öyküyü anlattığı gibi, ne kadar çok ortaklığımızın olduğunun da altını çizer. Yazarın böyle bir niyeti olmasa bile.


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
x ve y pozitif tamsayılar ve x² – y² = 23 olduğuna göre, x . y çarpımı kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(2a + 7) ile (3a – 5) ardışık tek tam sayılardır. Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir A doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 2, B doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan ise 5 dir. Buna göre A2 + A . B + B2 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir ailede 5 erkek çocuk ve her bir erkek çocuğun 3 kız kardeşi vardır. Bu ailede bir çocuğun kaç kardeşi vardır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
6 yıl sonraki yaşlarının ortalaması 21 olan 3 arkadaşın, 4 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir kurumun genel koordinatörlüğünü yapan Hasan kurumuyla yıllık 40.000 TL ve bir araba karşılığında anlaşıyor. İşe başladıktan 8 ay sonra kurumundan ayrılan Hasan 16.000 TL ve arabayı alıyor. Buna göre arabanın fiyatı kaç TL’dir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir araç bir yolun 25sini 80 km/s, kalan yolun 13ini 60 km/s ve son kalan kısmı 120 km/s hızlarla gidi-yor. Araç yolun tamamını 7 saatte gittiğine göre, toplam yol kaç km dir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir meşrubat firması 4 kapak getirene bir meşrubat bedava veriyor. Elinde 60 kapak bulunan biri en fazla kaç meş-rubat bedava alabilir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir öğretmen, sınıfta öğrencilerinden fizikte modellemeye örnek vermelerini istiyor.

Öğrencilerinden;

Halil : x = v . t bağıntısı modellemedir.

Su : Bir elektrik yükünün etrafındaki elektrik alan çizgileri modellemedir.

Cem : Yerden belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere düşmesi modellemedir.

cevaplarını alıyor.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Mitokondrilerde aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Tüm canlılarda,

I. solunumla enerji üretme,

II. organik molekülleri birbirine dönüştürme,

III. enzim kullanabilme

olaylarından hangileri ortaktır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Yazı

II. Bitki motifleri

III. Hayvan resimleri

IV. İnsan figürleri

V. Geometrik şekiller

Yukarıda verilen süsleme sanatlarından hangilerinin hem Türk İslam Devletleri döneminde hem de İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığı savunulabilir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Temsilciler Kurulunun Sivas Kongresini takiben gösterdiği siyasi başarılar arasında;

I. Damat Ferit’in görevden alınması

II. M. Kemal’in Erzurum’dan milletvekili seçilmesi

III. Amasya Görüşmelerinin yapılması

IV. İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması

hangileri sayılabilir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Sandler Raporu

II. Amiral Bristol Raporu

III. Kofi Annan Raporu

IV. General Harbord Raporu

V. Milne Raporu

Yukarıdaki raporların hangilerinin Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ilgili olduğu söylenemez?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de yapılan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırlarının diğerlerine göre en uzun sürede değişeceği söylenebilir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere UNESCO tarafından Dünya Mirası sta­tüsü verilir ve bunlar Dünya Kültürel ve Doğal Mi­rası Listesi’ne alınır. 2011 yılı sonu itibarıyla dün­ya genelinde bu listede 725 kültürel, 183 doğal ve28 karma tipte (kültürel/doğal) varlık bulunmakta­dır.


Bu listedeki Türkiye’yi sembolize eden aşağı­daki varlıklardan hangisinin karma tipte oldu­ğu söylenebilir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İlk acil müdahale gemimizin adı nedir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’nin ilk seri üretim yapan insansı robot fabrikası Akın Robotics hangi ilimizde açılmıştır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.