Bekçilik Vatandaşlık Konu Anlatımı – Ünite 2

0
314
Bekçilik Vatandaşlık Konu Anlatımı - Ünite 2
Bekçilik Vatandaşlık Konu Anlatımı - Ünite 2

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Vatandaşlık Konu Anlatımı – Ünite 2 hakkında bilgiler vereceğiz.

TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER

Kişinin hak ve hürriyetleri üç başlık altında ele alınmıştır. “koruyucu haklar” “isteme hakları” “siyasi hak ve ödevler”

Koruyucu Haklar: Devletin, kişiye ait bu hakları korumak zorunda olmasından ve müdahale edememesinden dolayı koruyucu haklar olarak adlandırılmış, negatif statülü haklar da denilir.

İsteme Hakları: Daha çok devletten istenen haklar da denilen isteme haklarına pozitif statü hakları da denilir.

Siyasi Hak ve Ödevler: aktif statü hakları da denilen bu haklar ile yurttaşlar devlet yönetimine katılırlar.

 • Kişinin Hakları Ödevleri
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Zorla çalıştırma yasağı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Özel hayatın gizliliği
 • Konut dokunulmazlığı
 • Haberleşme hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti(Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.(2010 anayasa değişikliği)
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve Kanaat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Basın Hürriyeti
 • Süreli ve Süresiz Yayın hakkı
 • Basın araçlarının korunması
 • Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
 • Düzeltme ve cevap hakkı
 • Toplantı hak ve hürriyetleri
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Hak arama hürriyeti
 • Kanuni hakim(Doğal yargıç) güvencesi: Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması.
 • Suç ve cezalara ilişkin esaslar
 • Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır ceza verilemez.
 • Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz.
 • Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
 • Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.
 • Ceza sorumluluğu şahsidir.
 • Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.(2001 Değişikliği)
 • Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez(2004 değişikliği)
 • Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.(2004 değişikliği)
 • İspat hakkı
 • Temel Hak ve hürriyetlerin korunması.
 • Sosyal ve Ekonomik Hak ve ödevler(pozitif Statü Hakları)
 • Ailenin Korunması ve Çocuk hakları
 • Devlet her türlü istismara ve şidette karşı çocukları koruyucu tedbirler alır.
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi
 • Kıyılardan yaralanma
 • Toprak Mülkiyeti
 • Tarım hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
 • Kamulaştırma
 • Devletleştirme ve Özelleştirme
 • Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
 • Çalışma hakkı ve Ödevi
 • Çalışma şartları ve Dinlenme hakkı
 • Sendika Kurma hakkı
 • “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunmaz” hükmü 2010 yılı anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.
 • Toplu İş sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı, Grev Hakkı, ve Lokavt
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler(2010 Any. Değişikliği)
 • Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. (2010 Any. Değişikliği)
 • Ücrette Adalet Sağlanması
 • Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ile Konut Hakkı
 • Gençliğin Korunması ve Sporun Geliştirilmesi
 • Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sosyal Güvenlik Bakımından Korunması Gerekenler ile Yabancı Ülkede Çalışan Türk Vatandaşlarını Koruma
 • Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
 • Sanatın ve Sanatçının Korunması
 • Siyasi Hak ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)
 • Türk Vatandaşlığı
 • Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
 • Türk babanın veya ananın çocuğu Türk’tür.
 • Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
 • Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
 • Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgilin karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.
 • Seçme, seçilme hakkı

Seçimlerde Oy kullanamayanlar

 • Silah altında bulunan er ve erbaşlar
 • Askeri Öğrenciler
 • Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
 • Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
 • Seçim kanunlarında gerçekleştirilecek değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz(2001 değişikliği)

Seçimlerde Oy Kullanabilenler

 • 18 yaşından büyük T.C vatandaşları
 • Subay, Astsubay, Uzman Çavuşlar
 • Taksirli suçlardan hüküm giyenler ve tutuklular
 • Yurt dışında bulunan T.C vatandaşları
 • Siyasi parti kurma ve siyasi partilere üyelik hakkı
 • Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Siyasi Partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
 • Siyasi partiler önceden izin alınmadan kurulurlar.
 • Siyasi Partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne
 • İnsan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine
 • Millet egemenliğine
 • Demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz
 • Sınıf veya zümre diktatörlüğüne veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz
 • Suç işlenmesini teşvik edemez.

Siyasi Partilere Üye olamayanlar

 • Hakimler ve savcılar
 • Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsünde olanlar
 • Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
 • Silahlı kuvvetler mensupları
 • Yüksek öğretim öncesi öğrencileri
 • Yüksek öğretim elemanları siyasi partilerin merkez organlarında görev alabilirler.
 • Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
 • Siyasi partilere devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar.

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

 • Siyasi partilerin faaliyetleri parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur.
 • Siyasi partiler ticari faaliyete girişemezler.
 • Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin kanunlara uygunluğu anayasa mahkemesince Anayasa mahkemesi bu denetimi yaparken Sayıştay’dan yardım alır.
 • Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının Anayasanın 68 inci maddesine aykırı olması halinde Anayasa mahkemesince temelli kapatılma kararı verilir.
 • Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında tekrar kurulamaz.
 • Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dâhil üyeleri Anayasa mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi, ve denetçisi olamazlar.
 • Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli kapatılır.
 • Seçimlerde geçerli oyların en az % 7’sini alan partiler devletten mali yardım alabilirler.
 • Bir siyasi partinin TBMM de milletvekillinin bulunabilmesi için son seçimlerde % 10 veya daha fazla oy alması gerekir.
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • Mal Bildirimi
 • Vatan Hizmeti
 • Vergi Ödevi
 • Dilekçe, Bilgi Edinme ve kamu denetçilerine başvurma hakkı.
 • Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.(2010 anayasa değişikliği)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceler.(2010 Anayasa değişikliği)
 • Kamu başdenetçisi Türkiye büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin