Ankara YBÜ Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alacak

0
424
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KPSS Şartsız- Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alacak

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KPSS Şartsız- Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KPSS Şartsız- Lise Mezunu 40 Sürekli İşçi Alacak

Üniversitenin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Açıklamalar

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2- Askerlik ile ilişiği olmamak,
3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4- Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,
6- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7- Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
8- Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

Noter Kura İşlemleri

1- Noter kura çekimi 01.11.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
2- Adaylar istemeleri halinde Üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
3- Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
4- Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://www.aybu.edu.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

Sözlü Mülakat İşlemleri

1- Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitenin internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitenin internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
3- Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
4- Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
5- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
6- Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitenin internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitenin internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Üniversitenin internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin