Amasya Üniversitesi KPSS En Az 55 Puanla Sözleşmeli Personel Alacak

0
376
Amasya Üniversitesi KPSS En Az
Amasya Üniversitesi KPSS En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Amasya Üniversitesi KPSS En Az 55 Puanla Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Amasya Üniversitesi KPSS En Az 55 Puanla Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
7. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca onaylatmış olmak.
8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Müracaat tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
15. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olmak.
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
19. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
20. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi Alımı için Özel Şartlar

1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
2.Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
4. Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
5. Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
6. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
7. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

Başvuru Şekli

Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine
(saat: 17.00) kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1. Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
8. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Atanmaya hak kazananlardan
istenecektir.)
9. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
11. İlan kodu DP.6 olan Destek Personeli için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinden alınan hijyen belgesi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin