Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sözleşmeli 24 Personel alım ilanı

0
612

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre,
aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
İlana Başvuru Tarihi : 10.05.2023
İlana Son Başvuru Tarihi : 25.05.2023

I- GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3. 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
5. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da
yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını
bitirmemiş olmak,
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme
imzalanacaktır.

II- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
1. Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.
(https://www.agri.edu.tr)
2. Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması
halinde barkotlu olması gerekmektedir).
3. KPSS sınav sonuç belgesi. (Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5. Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
6. Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir.)
7. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).
8. Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).

III- BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI:
1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim
edeceklerdir.
Adaylar;
a. Adaylar tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
c. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1. Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
2. Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden
itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr internet adresinden
ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün
içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığına şahsen, veya posta yoluyla başvurması gerekmektedir. Postadaki
gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama
hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri feshedilecek olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9. Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
10. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
11. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemize bağlı il ve ilçe merkezlerindeki
birimlerde görevlendirileceklerdir.
NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.
Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük
Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı– Türkiye
Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08
Dahili: 1273-1284-1301

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin