AFAD 12 Farklı Branşta 1749 Personel Alımı Yapacak

0
300
AFAD 70 sözleşmeli personel
AFAD 70 sözleşmeli personel

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere AFAD 12 Farklı Branşta En Az Ortaöğretim Mezunu 1749 Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

AFAD 12 Farklı Branşta En Az Ortaöğretim Mezunu 1749 Personel Alımı Yapacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.1.2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2.1.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.5. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.1.6. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre
sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Özel Şartlar

AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı

Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından mezun
olmak.

Diğer Lisans Programları

Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans ve İktisat lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

MÜHENDİS

İnşaat

Fakültelerin inşaat mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt
içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Makine

Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans
programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak.

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Harita, Geomatik

Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik
Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeofizik

Fakültelerin Jeofizik Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeoloji, Hidrojeoloji

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Endüstri

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

VETERİNER HEKİM

Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ

Şoför

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler
için E sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

Hizmetli

En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

TEKNİSYEN

Elektrik Elektronik

Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve
31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 (iki) rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13’den (on üç) fazla 17’den (on yedi) az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’den az olmaması gerekmektedir.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Giriş (sözlü) sınavına ön lisans ve lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Giriş (sözlü) sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevimi yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığım bulunmadığını beyan ederim” ibareli Ek-1 de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülüne manuel yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların KPSS (B) sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS (B) sonuç bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların KPSS (B) sonuç belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

Adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden alınarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenmesi
gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlara başvuran adaylarca Ek-2 de yer alan sağlık durum beyanı dilekçe örneği çıktı alınıp doldurularak ıslak imza ile imzalanıp jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

Varsa yabancı dil bilgisi düzeyi ve belgesi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.

Varsa sertifika ve sair belge (AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, ileri sürüş teknikleri belgesi, bilgisayar sertifikası vs. diğer belgeler) jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenecektir.

Sınav modülüne yüklenen belgelerin asılları adaylardan istenebilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kılavuza Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin