98. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 49

98. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 49
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem güvenlik ekibi içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.