104.Dönem Özel Güvenlik Sınavı VIP Son Deneme Online

0
216
ÖGG temel eğitimine başlanmadan
ÖGG temel eğitimine başlanmadan

#1. Aşağıdaki şıkların hangisinde yangının oluşum aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin üst arama yöntemlerinden birisi değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi adli arama niteliğinde bir aramadır?

#4. Özel güvenlik eğitim sertifikasını onaylamaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Özel güvenlik görevlisinin görev alanı bakımından, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
#6. Korunan önemli kişinin (VIP) araca bindirilmesi hususunda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#7. Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan değildir?

#9. Kitle psikolojisi ile hareket eden kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#10. Üniversitede görevli gaz kullanma eğitimi almış olan ÖGG Remzi’nin kullandığı gazdan görev arkadaşı ÖGG Ali de etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşının kullandığı gazdan etkilenen ÖGG Ali için, yanlış bir hareket tarzı olur?
#11. Koruma amiri Furkan beraberinde dört özel güvenlik görevlisi ile birlikte önemli kişinin (VIP) yakın koruma hizmetini yürütmektedir. Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı meydana gelmiştir. Bu durumda Furkan ve ekip arkadaşları VIP şahsı hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

#12. Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden, bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve hız yapılamadığı için saldırılara müsait olan geçiş noktalarına ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek en uygun tarif hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

#14. Özel güvenlik görevlisi sayısı 10 kişiyi geçmeyen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. maddesi kapsamında bulunan idarelerin özel güvenlik şirketlerinde görev yapacak özel güvenlik yöneticilerinde aranan eğitim şartı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Kişi güvenliği kadar kişi ve kuruluşların güvenliği de önemlidir. Bu nedenle kişi kurum ve kuruluşlar her zaman tehlike ve riskin olduğu bilincinden hareket ederek bulundukları yerle ilgili ........ analizi ve .......... planlaması yapmalıdır. Yukarıdaki cümlede noktalı boş yerlere gelen uygun kelime ikilisi hangisidir?
#16. Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir?

#17. Mülkiyeti kamuya ait olmayan, kamunun kullanımına kapalı, kişilerin ikameti, fabrika ve üretim yerleri gibi alanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında yer almaz?

#19. Özel güvenlik görevlisi Ali’nin telsiz ile konuşmasında aşağıdaki hangi kural usule uygundur?

#20. Alıcıya iletilmek istenen konudur. Herhangi bir konuyu olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. Yukarıda tanımlanan iletişim sürecinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
#21. Doğalgaz yangınlarında gaz akışı kesildikten sonra hangi tip yangın söndürme maddesi kullanılmalıdır?

#22. Alarm izleme merkezleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleme için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

#24. Aşağıdaki maddelerden hangisi VIP’e yakın yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yaya koruma düzenlerinden değildir?

#25. Diz kapağının yukarısında kanaması olan hasta/yaralıda baskı uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
#26. Aşağıdakilerden hangisi kolluk değildir?

#27. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisinin tespiti halinde özel güvenlik şirketinin faaliyet izin belgesi iptal edilmez?

#28. Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifa sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanan ve olay yerinde hazır bulunan ilgili şahıslara okutturulmak suretiyle imza altına alınan yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?

#29. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirir?

#30. Balıkesir ilindeki bir giyim mağazasında tek başına çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından tespit edilen hırsızlığın faili suçüstü yakalanmış ve çaldığı eşyalar geri alınarak genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmeksizin serbest bırakılmıştır. Durumu fark eden bir müşterinin ihbarı üzerine olaya genel kolluk el koyarak soruşturma açmıştır. Görevi esnasında hırsızlık suçunun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suçu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlisi hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi yaptırım uygulanacaktır?
#31. Risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda korunan yerin iç ve dış tehditlerden korunması amacıyla her türlü tedbirlerin alınması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

#32. Bölge emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak ve vatandaşlara yardım etmek üzere yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyete ne ad verilir?

#33. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere yönelik görev alanında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisini vermiştir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?
#36. Üniversitede görevli ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için gaz kullanması gerekmiştir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Osman’ın, dikkat etmesi gereken hususlardandır? I. Rüzgarın yönünü dikkate almalıdır II.Kalabalığın kaçış yolları açık olmalıdır III.Gaz fişeklerini insan vücuduna doğru atmamalıdır

#37. ÖGG Osman’ın görev yaptığı banka şubesinin önünde, meydana gelen trafik kazasına bakan insanlardan oluşan bir kalabalık söz konusudur. Bu kalabalık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Kontrol hizmetleri 28. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan değildir?

#39. Memleketin genel emniyet ve asayişinden hangi bakan sorumludur?

#40. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
#41. Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak, yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarla ilgili genel nedenlerden biri değildir?

#43. Özel güvenlik görevlisi Mahmut, korumakla görevli olduğu önemli kişi (VIP) ile birlikte iş seyahatine çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi VIP’i koruma görevini yürüten Mahmut için yanlıştır?

#44. Orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

#45. Girişlerin kontrol altına alındığı, araç ve kişi kontrollerinin yapıldığı, duvar, çit, tel örgü, parmaklık, kapan, bariyer vb. fiziki engellerin bulunduğu ve korunan yere yapılabilecek herhangi bir saldırı için ilk müdafaanın yapılacağı yere ne isim verilir?
#46. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yer ile ilgili güvenlik planlamasında dikkat edilecek özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#47. Aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlisinin aramalar sırasında genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla emanete alacağı eşyalardandır? I. Suç teşkil eden eşya II. Delil olabilecek eşya III. Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya IV. Terk edilmiş eşya V. Bulunmuş eşya

#48. Bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi için görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle şirketin hizmet verdiği yerde sivil kıyafetle görev yapılması talep edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sivil kıyafetle görev yapılmasına izin verebilir?

#49. Yanma olayının kontrol dışına çıkmasıyla oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

#50. Özel güvenlik izninin verildiği adreste faaliyetine son verdiği tespit edilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#51. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıklarda öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biridir?

#52. Bir kişiye karşı yakınlık hissetmek, fikir ve görüşlerini kendine yakın bulmak, aynı yönde düşünmek ve olumlu duygular beslemek. Yukarıda anlatılan durumun anlam olarak tersini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#53. Aşağıdakilerden hangisi, topluluk, organizasyon ya da grup içerisinde oluşabilecek çatışma nedenlerinden biri değildir?

#54. Futbol müsabakasında, tribünlerdeki seyircilerin bulunduğu yerde görevlendirilen ÖGG Ahmet’ in muhatap olduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

#55. Suç işlemeye çalışan kişileri veya suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek ve suçların işlenmesini önlemek amacıyla yapılan aramalar ne tür arama olarak nitelendirilir?
#56. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

#57. Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri ve etkili bir iletişim açısından aşağıdakilerden hangisi bunun önündeki engellerden değildir?

#58. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde özel güvenlik hizmetinde kullanılan silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir? I. Özel güvenlik izninin iptal edilmesi II. Silah bulundurma ve taşıma izninin iptal edilmesi III. İhtiyaç fazlası bildiriminde bulunulması IV. Hizmet veren özel güvenlik şirketinin değişmesi V. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından kendi adına taşıma ruhsatlı silahını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmasına izin verilen genel kolluk kuvvetlerinden emekli özel güvenlik görevlisinin işten ayrılması

#59. Yetişkinlerde kalp masajı nereye ve nasıl yapılır?

#60. Özel güvenlik görevlisinin birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
#61. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

#62. Koma pozisyonu hangisidir?

#63. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili doğru bir uygulama değildir?

#64. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve ……………………………… teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#65. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
#66. ÖGG Mustafa, görevli olduğu AVM deki görevi esnasında kendisine fiziki mukavemette bulunan kişiye karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa’nın copu kullanırken mukavemette bulunan şahsın vücudunda vurmaması gereken yerlerdendir?

#67. Bir suikastın amacına ulaşması ve başarılı şekilde gerçekleşmesi için belli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

#68. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkâlin tanımıdır?

#69. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?

#70. Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?
#71. Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak isteyen güvenlik görevlileri, toplumsal olaylarda kullanılan aşağıdaki taktik ve düzenlerden hangisini kullanmalıdır?

#72. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulaması ve özel güvenlik tedbirleri bakımından aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

#73. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini uyaranlardan değildir?

#74. . . . . . . . . . . . . bir bilginin, niyetini, ilke yada amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#75. Aşağıdakilerden hangisi, bir özel güvenlik görevlisinin en az şüphe duyması gereken kişilerden biri değildir?
#76. Aşağıdakilerin hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

#77. ABC zincirinin "B" sini oluşturan uygulama hangisidir?

#78. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#79. İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştiren ekip hangisidir?

#80. Aşağıdakilerden hangisi motorize ve yaya korumada araç ve koruma sayısını etkileyen faktörlerden değildir?
#81. Ekip arkadaşının yaptığı her işe müdahale eden, her fırsatta ona kendi bildiğini dikte eden bir kişi aşağıdaki savunuculuk türlerinden hangisini sergilemektedir?

#82. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında özel güvenlik görevlilerinin giriş ve çıkış kontrolü sırasında dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

#83. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılması gereken davranışlardan değildir?

#84. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde yaptığı kontrollerde şüpheli bir paket ile karşılaştıklarında yapmaması gereken davranış hangisidir?

#85. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?
#86. Esrarın elde edildiği bitki hangisidir?

#87. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle, ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

#88. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi valinin görevi değildir?

#89. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin önündeki engellerdendir? I) Kararsızlık II) Alınganlık III) Korkular IV) Kendini doğru ifade etmek

#90. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, gerekli şartlar oluştuğu zaman genel kollukta olup da özel güvenlik görevlisinde olmayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
#91. Kapı tipi metal algılama dedektörlerinde genel itibariyle algılama bölgeleri bulunur. Bu bölgeler …… seviyesinden başlar ……. seviyesi ile noktalanır. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki sistemlerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

#92. Kapı tipi metal algılama dedektörü ile diğer metal aksamlar arasında ne kadar çalışma mesafesi olmalıdır?

#93. Analog adresli yangın algılama sistemlerini konvansiyonel yangın algılama sistemlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?

#94. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görevleri arasında yer almaz?

#95. Özel güvenlik görevlisi Emin X-ray operatörü olarak görev yaptığı şehirlerarası otobüs terminalinde, bir bagajın geçişi sırasında X-ray monitöründe açık turuncu renk tespit etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emin’in şüphelenmesi gereken maddeler arasında yer alıyor olamaz?
#96. Fiziksel travmaya uğramış bir kişinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#97. Aşağıdakilerden hangisi, il özel güvenlik komisyonunun görevleri bakımından doğrudur?

#98. Özel güvenlik görevlisi Murat, nokta görevini yerine getirirken bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#99. Görsel ve işitsel olarak iletişim araçlarının kullanılması sonucunda sözlü iletişim meydana gelir. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi sözlü iletişim araçlarından birisi değildir?

#100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisi için doğru değildir?
Bitir

Sonuç

Tebrikler. Başarılı bir şekilde ÖGG olmaya hak kazandınız

Maalesef. Biraz daha deneme çözmen gerekiyor

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin